Komentarze eksperckie. Mikołaj Kołecki, Józef Edmund Nowicki. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1-3, 6 oraz ust. 1e pkt 2 lit. a Pzp

  1. Jak należy formułować postanowienia umowne, które określają zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian?
  2. Nabywanie od dotychczasowego wykonawcy dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym
  3. Konieczność zmiany umowy wynikająca z okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
  4. Zmiana umowy w zakresie mniejszym niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejszym od 10% lub 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
  5. Wprowadzenie warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści
     

Linki do całej publikacji:

Komentarze eksperckie. Mikołaj Kołecki, Józef Edmund Nowicki. Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1-3, 6 oraz ust. 1e pkt 2 lit. a Pzp

https://www.wprzetargach.pl/application/files/2916/0123/2246/M._Kolecki_J.E._Nowicki_Zmiana_umowy_w_sprawie_ZP.pdf