Sprawna ocena ofert przez członków komisji przetargowej

Powołując komisję przetargową kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Określenia zakresu obowiązków członków komisji przetargowej jest związane z indywidualizacją odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności. Indywidualizacja odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności polega na przypisaniu konkretnych czynności poszczególnym członkom komisji. 

Żadne przepisy ustawy Pzp nie wprowadzają obowiązku obecności wszystkich członków komisji przetargowej podczas otwarcia ofert, także w przypadku, gdy zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp, i oferty składa się zgodnie z wyborem zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie lub postaci, o której mowa w art. 63 ustawy Pzp.

Żadne przepisy ustawy Pzp nie wprowadzają również obowiązku badania i oceny każdej oferty przez każdego członka komisji przetargowej. Kierownik zamawiającego określając zakres obowiązków członków komisji przetargowej, może powierzyć każdemu członkowi komisji przetargowej dokonanie innych czynności. Jeżeli kryteria oceny ofert są mierzalne i zobiektyzowane, oceny ofert może dokonywać tylko jeden z członków komisji. W takim przypadku powierzenie każdemu członkowi komisji przetargowej dokonania oceny każdej oferty będzie nadformalizmem. Jeżeli kryteria oceny ofert są mierzalne i zobiektyzowane, wyniki oceny ofert dokonanej przez każdego członka komisji przetargowej będą takie same. 

Nieobecność członka komisji przetargowej nie oznacza obowiązku dokonania zmian w składzie komisji przetargowej, jeżeli członek komisji przetargowej wykonał powierzone mu czynności związane z przygotowaniem postępowania lub czynności w postępowaniu.

Jeżeli członek komisji przetargowej tylko prowadzi protokół postępowania, nie składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenia w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp. 

Prowadzenie protokołu postępowania nie jest czynnością w postępowaniu sensu stricto, ponieważ nie jest czynnością prowadzącą do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowaniem, zgodnie z art. 7 pkt 18 ustawy Pzp, jest postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.

 

Józef Edmund Nowicki