Jak skutecznie wygrywać przetargi i prowadzić spory z zamawiającym

 

SPECJALNE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW:

 • jak skutecznie składać oferty i wygrywać przetargi
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • prawa i obowiązki zamawiających
 • jak skutecznie wykorzystać błędy popełniane przez zamawiających w SWZ i postępowaniu


Termin SZKOLENIA: 3 KWIETNIA 2024 r.
Godziny trwania szkolenia: 9:00 - 12:00 (orientacyjny czas trwania szkolenia)
Szkolenie poprowadzi JÓZEF EDMUND NOWICKI


LINK DO KANAŁU NA YOUTUBE, NA KTÓRYM ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE:
https://www.youtube.com/channel/UCoPUMyrbRlT7egIrsp_v9SQ

ORGANIZATORAMI SZKOLENIA SĄ:
Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych

https://conexis.pl/
Portal prawa zamówień publicznych
https://www.wprzetargach.pl/


PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Oferta i treść oferty różnice w zamówieniu na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 2. Jak złożyć ofertę niepodlegająca odrzuceniu.
 3. Jak wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego.
 4. Ocena podmiotu trzeciego i jego zobowiązania.
 5. Prawidłowo złożone i wadliwe zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 6. Jak żądać zmiany treści SWZ.
 7. Jak pytać w przypadku wątpliwości dotyczących treści SWZ.
 8. Kiedy zamawiający może, a kiedy nie może odrzucić ofertę.
 9. Jak odpowiadać na wezwanie dotyczące rażąco niskiej ceny.
 10. Jakie błędy popełniają zamawiający w wezwaniach, w procedurze rażąco niskiej ceny i jak to wykorzystać przeciwko zamawiającemu.
 11. Jak składać, uzupełniać i poprawiać oświadczenie wstępne i podmiotowe środki dowodowe.
 12. Błędy popełniane przez wykonawców przy składaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 13. Jak składać i uzupełniać przedmiotowe środki dowodowe.
 14. Błędy popełniane przez zamawiających przy badaniu i ocenie ofert oraz ocenie czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.
 15. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium.
 16. Co zrobić, aby zamawiający nie mógł zatrzymać wadium.
 17. Jak żądać od zamawiającego dokumentów złożonych przez innych wykonawców.
 18. Na jakie zapisy SWZ wykonawca musi zwrócić uwagę.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone na żywo bez późniejszej retransmisji.