Kiedy można promować w kryteriach oceny ofert określone cechy lub funkcjonalności

Kryteria oceny ofert ze swej natury - poprzez promowanie określonych cech lub funkcjonalności - prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców, ograniczając te szanse innym wykonawcom. Przede wszystkim jednak dobór kryteriów oceny ofert, stosownie do art. 239 ustawy Pzp, ma umożliwić wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający mogą dowolnie dobrać kryteria jakościowe do swoich uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie z art. 242 ustawy Pzp kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do jakości, aspektów społecznych, środowiskowych czy innowacyjnych. 

W wyroku z dnia 23 czerwca 2021 r., Zs XIII 35/21, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że „W art. 67 ust 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a także w jej motywie wskazano, że istotą kryteriów jest umożliwienie oceny porównawczej poziomu wykonania oferowanego w każdej z ofert w kontekście przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji technicznej. Wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru oraz powinny zapewniać możliwość efektywnej i uczciwej konkurencji, a także powinny im towarzyszyć rozwiązania, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów. Aby ustalić ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, decyzja o udzieleniu zamówienia nie powinna opierać się wyłącznie na kryteriach pozakosztowych. Kryteria jakościowe powinny zatem być uzupełnione kryterium kosztów, którym według uznania instytucji zamawiającej mogłyby być cena lub podejście oparte na efektywności kosztowej, na przykład rachunek kosztów cyklu życia. Jak wynika zatem z powyższego, celem kryteriów oceny ofert, dobieranych przez zamawiającego dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, jest wybór oferty najkorzystniejszej. Podkreślić przy tym należy, iż kryteria oceny ofert winny realizować zasadę przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania wykonawców, jak również gwarantować, że oferty będą oceniane w warunkach efektywnej konkurencji.” 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający formułując kryteria oceny ofert ma prawo wskazywać na pożądane przez siebie rozwiązania techniczne, jeżeli rozwiązania te mogą prowadzić do pozyskania lepszego produktu. Analizując okoliczności sprawy i opierając się na argumentacji zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza doszła do przekonania, że zamawiający wprowadzając kryterium oceny ofert dotyczące wykonania przetwornic pomocniczych w technologii SiC, chce zmotywować wykonawców do zastosowania pożądanego rozwiązania. Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza uznała, wprowadzenie takiego kryterium za uzasadnione potrzebami zamawiającego. 

Jak uzasadniał zamawiający w odpowiedzi na odwołanie zastosowanie technologii SiC w przetwornicach pomocniczych przynosi określone korzyści, w tym między innymi: 

  1. Wyższa efektywność energetyczna (technologia SiC ma niższe straty mocy i wyższą sprawność niż tradycyjne technologie półprzewodnikowe, co prowadzi do większej efektywności energetycznej i mniejszej straty energii i jest to jedna z największych korzyści wykorzystania technologii SiC).
  2. Wyższa częstotliwość pracy (dzięki lepszym właściwościom elektrycznym, technologia SiC umożliwia pracę przetwornicy pomocniczej z wyższą częstotliwością, co z kolei przekłada się na lepszą jakość sygnału oraz większą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, co czyni je szczególnie użytecznymi w aplikacjach wymagających wysokiej niezawodności i stabilności zasilania, takich jak systemy bezpieczeństwa. Stosowanie technologii SiC, przez ograniczenie zakłóceń w przetwornicy, wpływa na większą żywotność samego urządzenia jak i urządzeń podpiętych za przetwornicą (klimatyzacja, system informacji pasażerskiej, ogrzewanie, itp.).
  3. Większa niezawodność (technologia SiC ma wyższą wytrzymałość na wysokie temperatury i mniejszą podatność na uszkodzenia w wyniku przepięć, co prowadzi do większej niezawodności pracy przetwornicy pomocniczej).
  4. Dłuższa żywotność (zwiększona niezawodność i wytrzymałość na wysokie temperatury przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia i mniejszą potrzebę konserwacji).

Ponadto technologia SiC jest uważana za wiodącą w dziedzinie elektroniki mocy i znajduje zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, a stosowanie przetwornic SiC w polskim przemyśle kolejowym pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Technologia SiC jest rozwiązaniem, które na etapie produkcji jest droższe, ale w dłuższej perspektywie czasowej odnoszącej się do żywotności pojazdu, która zwykle przewidziana jest na 30-40 lat pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie realnych oszczędności.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że wskazane kryterium nie ma charakteru „eliminacyjnego”, ponieważ  wykonawcy mogą złożyć oferty z odmiennym rozwiązaniem technicznym i zostaną one przyjęte w postępowaniu i stosownie ocenione. Wskazane kryterium nie utrudnia wykonawcom ubiegania się o udzielenie zamówienia i złożenia konkurencyjnej oferty. Za takim stanowiskiem przemawiała również wartość kryterium określona na poziomie 5 punktów. 

 

Źródło: www.uzp.gov.pl

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.