Analiza podstaw zastrzeżenia treści dokumentu jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Na wstępie wskazać należy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jawność dokumentów postępowania została również w nowej ustawie Pzp podniesiona do rangi zasady. Pełna jawność procedur sprawia, że każdy zainteresowany może śledzić tryb kontraktowania środków, wskazywać nieprawidłowości czy zaniechania uczestników postepowania. 

Jawność i przejrzystość działania zamawiających i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu, zgodnie z opinią UZP, ograniczenie zjawisk patologicznych w sferze zamówień publicznych. W kontekście powyższego Krajowa Izba Odwoławcza zauważa, że występujące w zamówieniach publicznych naruszanie zasady jawności i tym samym przejrzystości postępowania jest zjawiskiem niebezpiecznym dla prawidłowego przebiegu toku postępowania. 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, wobec nieuprawnionego zastrzegania informacji, zostają pozbawieni możliwości kwestionowania nieujawnionych im informacji, zawartych w treści ofert i wnoszenia od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego, środków ochrony prawnej.

Dlatego też w każdym postepowaniu rolą zamawiającego, jest dokładna, gdyż częstym powodem zastrzegania, jako tajemnicy treści dokumentów składających się ofertę, jest uniemożliwienie innym wykonawcom kontroli spełniania przez wykonawcę postawionych przez zamawiającego w SWZ wymagań, których spełnienie warunkuje dopuszczenia danego wykonawcy do udziału w postępowaniu oraz wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej.

 

Wyrok z dnia 25 listopada 2021 r., KIO 3210/21