Cena rażąco niska nie została zdefiniowana w ustawie Pzp

Wskazać należy, iż cena rażąco niska nie została zdefiniowana w ustawie Pzp, lecz Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie wskazywała jak należy ją definiować.

Przykładowo w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 stycznia 2019 r., KIO 2640/18 wskazano, że: ,,O cenie rażąco niskiej można mówić, gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne, albo gdy cena w stosunku do przedmiotu zamówienia będzie ceną odbiegającą od jego wartości, w szczególności gdy różnica ta nie będzie możliwa do uzasadnienia obiektywnymi względami pozwalającymi wykonawcy zrealizować to zamówienie bez strat i dodatkowego finansowania wykonania zamówienia z innych źródeł niż wynagrodzenie umowne.”

 

Wyrok z dnia 7 grudnia 2022 r., KIO 3022/22

Źródło: www.uzp.gov.pl