Czy są zakończone projekty, które cały czas trwają, a ich odbiór dokonywany jest etapami

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że Odwołujący w odwołaniu nie przedstawił w tym zakresie żadnej argumentacji. Jedyna argumentacja Odwołującego pojawiła się w trakcie rozprawy z udziałem stron i dotyczyła rozumienia treści warunku. 

Zgodnie z pkt. 12.2.2 SWZ, Wykonawca był zobowiązany wykazać, że dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 4 osób spełniających poniższe wymagania: - przykładowo w punkcie 12.2.2.5 wskazano wymaganie dotyczące osoby pełniącej funkcję Lidera zespołu programistów, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) spełniających kryteria wskazane w punkcie 12.2.1.2 SWZ jako programista dostępnych cyfrowo rozwiązań korzystających z komponentów open-source. 

Zgodnie z treścią tego warunku Zamawiający wymagał, aby zgłoszona osoba wykazała, że w określonym czasie brała udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego). 

To oznacza, że uzasadnione jest wielokrotnie podkreślane przez Zamawiającego wymaganie, aby projekty były zakończone. Wbrew twierdzeniu Odwołującego, nie są zakończone projekty, które cały czas trwają, a ich odbiór dokonywany jest etapami. Jeśli wskazane przez Odwołującego osoby nie wzięły udziału w realizacji co najmniej dwóch projektów zakończonych i odebranych przez zlecającego, to Zamawiający był uprawniony do wezwania Odwołującego do przedstawienia innych usług.

 

Wyrok z dnia 12 sierpnia 2022 r. KIO 1897/22 

Źródło: www.uzp.gov.pl