Czy termin „bateria” użyty w karcie katalogowej należało rozumieć jako „akumulator”

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej oferta Odwołującego nie wykazuje niezgodności z warunkami zamówienia co do zaoferowania lampy z akumulatorem. Niezgodności takiej nie można również wyprowadzić z karty technicznej przedstawionej wraz z ofertą, mając na względzie złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia. Krajowa Izba Odwoławcza podziela argumentację Odwołującego, że termin „bateria” użyty w karcie katalogowej należało rozumieć jako „akumulator”. Jak wynika z tłumaczenia przysięgłego karty danych technicznych angielskie słowo „battery” można w zależności od kontekstu tłumaczyć jako „bateria” bądź „akumulator”, a obecnie wyrażenia te są często stosowanie zamiennie, z którym to twierdzeniem Izba się zgadza. 

Zauważenia wymaga, że wątpliwości co do rozumienia tego terminu miał również sam Zamawiający, który zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie czy „bateria” oznacza, że jest to bateria, którą należy wymienić po wyczerpaniu czy jest to akumulator z możliwością ładowania i ponownego użycia. Jeśli Zamawiający nie miałby wątpliwości to wezwanie do wyjaśnień byłoby zbędne. Odwołujący wyjaśnił sposób rozumienia ww. terminu jednak z nieuzasadnionych przyczyn Zamawiający nie wziął wyjaśnień pod uwagę podejmując decyzję o odrzuceniu oferty. Izba zauważa, że również na rozprawie Zamawiający przyznał, iż „bateria” i „akumulator” są powszechnie używane jako synonimy. 

Niewątpliwie, informacja z karty danych technicznych mogła w tym zakresie zostać wyjaśniona, a w złożonych wyjaśnieniach w sposób jednoznaczny Odwołujący wskazał, jak należy odczytywać sporny parametr. Wyjaśnienia nie zmieniły treści oferty czy też przedmiotu, który Wykonawca zaoferował. Nie zmieniły również informacji w karcie katalogowej. W ofercie Odwołujący oświadczył, że oferuje lampę z akumulatorem, co zostało potwierdzone przedmiotowym środkiem dowodowym – bateria została podana w znaczeniu akumulatora podlegającego ładowaniu, a w tym zakresie Zamawiający powinien oceniając ofertę uwzględnić złożone wyjaśnienia. Jedynie dodatkowo spełnienie wymaganego parametru potwierdza złożony przez Odwołującego dowód: wyciąg z podręcznika operatora dla oferowanej lampy. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ulega wątpliwości, że oferta Odwołującego jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego - oferowana lampa jest z akumulatorem, a odrzucenie oferty było niezasadne, dlatego też Izba stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego przepisów podniesionych w odwołaniu. 

 

Źródło: wyrok z dnia 7 lipca 2022 r., KIO 1603/22