Czy ulotka może być przedmiotowym środkiem dowodowym?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej samodzielne umieszczenie w treści ulotki zapisów potwierdzających wymagane parametry nie przesądza o tym, że oferowany produkt nie posiada funkcjonalności, na temat których informacja została dopisana. 

Ulotka produktu jest jedynie drukiem informacyjnym, nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Samodzielne dopisywanie w jej treści informacji, których wcześniej nie posiadała, nie jest prawnie zakazane. Podkreślić należy, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał ulotek oryginalnych, sporządzonych przez producenta. Nie zakazał również dopisywania w niej informacji wcześniej nieujętych. Jeżeli odwołujący kwestionował fakt posiadania przez zaoferowany produkt wymaganych funkcjonalności, winien był okoliczność tę udowodnić w inny sposób, np. poprzez okazanie produktu zaoferowanego przez przystępującego i zademonstrowanie jego funkcjonalności bądź też uzyskanie oświadczenia producenta systemu dotyczącego spełnianych przez niego parametrów. 

Odwołujący takich dowodów nie przedłożył, natomiast podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż to na nim - zgodnie z art. 534 ust. 1 ustawy Pzp - spoczywał ciężar wykazania faktów, z których wywodził on skutki prawne. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwraca uwagę, że parametry sygnalizacji pobrania odpowiedniej kropli krwi do pomiaru oraz braku rozpoczęcia badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi są ze sobą skorelowane. Wymagania w tym zakresie można również uznać za spełnione w sytuacji, gdy zaoferowany system nie rozpocznie badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi oraz gdy rozpocznie badanie przy pobraniu wystarczającej ilości krwi, co podnosili zamawiający i przystępujący. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie ustanowił wymogu w zakresie jakiegoś szczególnego sposobu sygnalizacji pobrania odpowiedniej ilości krwi do pomiaru (np. sygnału dźwiękowego, świetlnego, w postaci tekstowej itp.). Można zatem przyjąć, że sam fakt rozpoczęcia badania po pobraniu wystarczającej ilości krwi stanowi również sygnał, iż wymagana ilość krwi została pobrana. Zgodnie zaś z informacją zawartą w treści ulotki załączonej przez przystępującego, zaoferowany przez niego system, po pobraniu i przyłożeniu próbki krwi, „rozpocznie odliczanie”, co może zostać uznane za sygnalizację pobrania odpowiedniej ilości krwi do pomiaru. 

Tym samym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzuty dotyczące niespełniania przez system zaoferowany przez przystępującego parametrów w zakresie sygnalizacji pobrania odpowiedniej kropli krwi do pomiaru oraz braku rozpoczęcia badania przy pobraniu zbyt małej ilości krwi, nie zostały przez odwołującego udowodnione i - tym samym - nie zasługiwały na uwzględnienie.

 

Wyrok z dnia 5 kwietnia 2022 r., KIO 813/22
Źródło: www.uzp.gov.pl