Czy złożone wyjaśnienia należy rozpatrywać przez pryzmat treści wystosowanego wezwania

W przypadku wystosowania do wykonawcy wezwania do udzielenia wyjaśnień ceny lub kosztu, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowana przez niego cena lub koszt nie zostały ustalone na rażąco niskim poziomie. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. Podstawa do odrzucenia oferty występuje zatem między innymi w sytuacji, w której wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę nie są kompletne, rzetelne czy wystarczająco konkretne (tak: w wyroku z dnia 5 kwietnia 2022 r., KIO 769/22). 

W następnej kolejności należy zwrócić uwagę, że złożone wyjaśnienia należy rozpatrywać przez pryzmat treści wystosowanego wezwania. Innymi słowy nie można wyciągać negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy, który zaniechał wyjaśnienia składników ceny w określony sposób, w sytuacji gdy treścią wezwania Zamawiającego nie był do tego zobowiązany. 

Co również istotne, nie jest zadaniem Krajowej Izby Odwoławczej badanie ceny oferty w pełnym aspekcie i ustalanie w postępowaniu odwoławczym, czy cena rzeczywiście umożliwi realizację zamówienia. 

Obowiązkiem Krajowej Izby Odwoławczej jest natomiast ocena, czy Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił złożone przez wykonawcę wyjaśnienia. 

Przechodząc zatem od powyższych ogólnych uwag na grunt analizowanej sprawy, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Przystępującego, w którym Zamawiający wymagał wyjaśnienia kosztów pracy (punkt 1 wezwania), zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (punkt 2 wezwania), cen rynkowych aktualnie stosowanych na rynku w odniesieniu do zaplanowanego zaangażowania zasobów ludzkich oraz technicznych przewidzianych w ofercie oraz wynikających z opisu przedmiotu zamówienia wraz z informacją o przyjętym poziomie rezerw związanych z wyceną ryzyk przypisanych do realizacji przedmiotu zamówienia (punkt 3 wezwania) oraz wyceny prac podwykonawców ze wskazaniem w tym zakresie otrzymanych ofert dla pracy osób, sprzętu lub gotowych usług (punkt 4 wezwania). 

W wyjaśnieniach z dnia 8 listopada 2022 r. Przystępujący w szczegółach odniósł się do każdego z elementów wezwania Zamawiającego oraz przedstawił dowody na poparcie przedstawionych kalkulacji. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, przedstawione przez Przystępującego wyjaśnienia wraz z dowodami były na tyle wyczerpujące, że zamawiający miał prawo stwierdzić wypełnienie przez przystępującego obowiązku wykazania, że zaoferowana prze niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej. 

Krajowa Izba Odwoławcza po analizie wyjaśnień złożonych przez przystępującego oraz dowodów do nich załączonych, a także uwzględniając stanowiska przedstawione w toku postępowania odwoławczego stwierdziła, że stopień szczegółowości wyjaśnień złożonych przez Przystępującego oraz poparcie poszczególnych elementów wyjaśnień dowodami nie pozwalają na stwierdzenie, że wyjaśnienia Przystępującego nie uzasadniają podanej w ofercie ceny w stopniu pozwalającym na odrzucenie oferty. 

Dlatego też nie ma mowy o tym, że Zamawiający błędnie ocenił przedłożone przez Przystępującego wyjaśnienia.

 

Wyrok z dnia 13 stycznia 2023 r., KIO 3466/22, KIO 3477/22, KIO 3490/22