Koszty zatrudniania kierownika budowy i kierownika robót w wykazaniu rażąco niskiej ceny

Odwołujący próbował kwestionować niektóre pozycje kosztowe określone w kalkulacji. Szczególnie zwracał uwagę na koszt nadzoru kierownika budowy lub kierownika robót, sprzętu (w tym kosztów związanych z pracą dźwigu czy też niewystarczającej liczby operatorów w stosunku do koparek) oraz utylizacji odpadów. 

Jeśli chodzi o kwestie nadzoru skład orzekający uznał za słuszną argumentację zamawiającego, który wskazał, że obecność kierownika budowy oraz osoby kierującej robotami rozbiórkowymi jest konieczna, ale jedynie w momencie wykonywania prac rozbiórkowych, a zatem nie przez 8 godzin dziennie na 48 roboczodniówek, stąd wynagrodzenie osób nadzorujących było adekwatne.

W odniesieniu do niewystarczającej liczby operatorów w stosunku do koparek Izba zwróciła uwagę, że w kalkulacji przy operatorach koparek jako jednostki miary zostały podane roboczodni (rdn), natomiast w pozycji koparek zostały wskazane motogodziny (mg), czyli ich czas pracy w godzinach.

Odwołujący nie wykazał, że liczba operatorów będzie niewystarczająca w stosunku do liczby koparek i nie był w stanie wyjaśnić koralacji dwóch różnych jednostek miar przy prezentacji kosztów, które mogłoby uzasadnić okoliczność przewidzenia przez przystępującego zbyt małej liczby operatorów koparek. Ponadto Izba nie znalazła powodów do zakwestionowania stanowiska zamawiającego wskazującego, że w kosztach motogodziny zawarte są miedzy innymi: praca operatora, koszty paliwa, amortyzacji itp.

W przypadku kosztów utylizacji odpadów i kosztów związanych z pracą dźwigu Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wydatki te były przedmiotem dodatkowego wezwania z dnia 3 stycznia 2022 r., na które przystępujący odpowiedział pismem z dnia 10 stycznia 2022 r. Skład orzekający nie znalazł powodów do podważenia przedmiotowych wyjaśnień, które zostały poparte adekwatnymi dowodami, szczególnie, że w uzasadnieniu odwołania nie zostało zawarte stanowisko odnoszące się do okoliczności związanych z dodatkowymi wyjaśnieniami, przez co tym bardziej należało przyjąć, że wszelkie wątpliwości w tym zakresie zostały przez przystępującego rozwiane.

 

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2022 r., KIO 818/22 
Źródło: www.uzp.gov.pl