Możliwość przesuwania środków finansowych zaoszczędzonych w ramach postępowań pomiędzy różnymi oddziałami

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, podczas gdy zamawiający dysponuje możliwością zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do poziomu cen rynkowych odzwierciedlonych w cenie oferty odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie. 

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zamawiający podjął czynności zmierzające do zwiększenia finansowania przeznaczonego na sporne zamówienie publiczne zwiększając kwotę najpierw o 676 400 zł. w październiku 2021 r., by w 2022 r. po aktualizacji kosztorysu przeznaczyć kwotę 2 193 855, 32 zł. Żadna z tych wartości nie wskazuje na możliwość zamawiającego sfinansowania przedmiotowego zamówienia w cenie zaoferowanej przez odwołującego. 

Odwołujący nie wykazał, że zamawiający pozyskał nadwyżki finansowe wynikające z osiągnięcia oszczędności w ramach prowadzonych w Oddziale KWK „(…)” w R.S., które mógłby przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, przeciwnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w tym oddziale zamawiający już wydatkował więcej niż przewidział w zadaniu ZP-P-0005/21. 

Odwołujący nie wykazał, że zamawiający ma możliwość przesuwania środków finansowych zaoszczędzonych w ramach postępowań pomiędzy różnymi oddziałami. Przeciwnie Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że takie działanie byłoby niezgodne z decyzją Rady. 

Co więcej odwołujący nie wykazał, że wzrost inflacji i cen paliw przekłada się na wzrost kosztów jego oferty. Przeciwnie mimo wzrostu inflacji pomiędzy majem 2021 a grudniem 2021 z 3,9 do 8,6 % i wzrostu cen oleju napędowego z 4 043m3 w dniu 5 maja 2021 r. do 4617m3 w dniu 31 grudnia 2021 r. – według danych archiwalnych Orlen, kosztorys odwołującego na dzień 29 grudnia 2021r. wykazywał zdecydowanie niższe koszty bezpośrednie, wzrost dotyczył kosztu utylizacji drewnianych podkładów kolejowych, ale jednocześnie spadły inne kosz-ty jak utylizacja kruszyw, gruzu i koszt humusu. 

Tym samym nie ma dowodu na to, że oferta odwołującego została skalkulowana na poziomie minimalnym, przeczą temu także oferty złożone w dacie otwarcia ofert, które mieściły się w kwocie wynikającej z uchwały z dnia 16 marca 2022 r. nr 415/2022. W konsekwencji zarzut należało uznać za niewykazany i jako taki podlegający oddaleniu.  

 

Wyrok z dnia 15 kwietnia 2022 r., KIO 821/22 
Źródło: www.uzp.gov.pl