Zaoferowanie ceny jednostkowej w poszczególnych pozycjach w wysokości 0,00 zł

Kolejna grupa zarzutów dotyczyła pozycji kosztorysowych, w których wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych dla określonych pozycji „cena” i „wartość” określił na „0,00” zł. W niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem są roboty budowlane, wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy a podane w kosztorysach ceny jednostkowe mają podstawowe znaczenie, gdyż stanowią treść zobowiązania wykonawcy. 

Nie można jednak z tego wywodzić zakazu możliwości zakwalifikowania pominięcia w poszczególnych pozycjach kosztorysu ceny jednostkowej oraz wartości, jako omyłki, ani też braku możliwości zaoferowania ceny jednostkowej w poszczególnych pozycjach w wysokości 0,00 zł. Taka praktyka ma miejsce w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia, w których przedmiotem są roboty budowlane. Pominięcia te - jak wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie Izby, np. KIO/UZP 1324/09 - następują częstokroć z powodu przeoczenia, skutkiem uwarunkowań technicznych programu komputerowego wykorzystywanego przez wykonawcę lub ujęcia wartości jednej pozycji w cenie innej pozycji z nią związanej. Każda ze wskazanych sytuacji może mieć charakter omyłki, podlegającej ocenie na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp. 

W tym stanie faktycznym w 12 pozycjach kosztorysu ofertowego w kolumnie „cena” i „wartość” wpisano „0,00”. A ponieważ „poprawienie innych omyłek może nastąpić w wyniku prowadzenia z wykonawcą wyjaśnień w trybie art. 223 ustawy Pzp, a tym samym wezwanie to może służyć zarówno ustaleniu, czy i gdzie zostały one popełnione, a także czy i w jaki sposób mogą zostać poprawione” (tak np. Jaworska, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, Warszawa 2021) zastosowanie procedury wyjaśnień w odniesieniu do pozycji, dla których w kosztorysie ofertowym podano „0,00” zł, było jak najbardziej prawidłowe. 

W tym stanie faktycznym Zamawiający zwrócił się bowiem do wykonawcy z zapytaniem dotyczącym wyceny wskazanych pozycji kosztorysowych. Pozycje te – jak wyjaśnił wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – a właściwie dotyczące ich różnice wynikały stąd, iż „na skutek umieszczenia pewnych pozycji zawartych w przedmiarze pod innymi pozycjami, w pewnych miejscach kosztorysu pojawiła się cena 0,00 zł. Nie oznacza to jednak, że za te elementy oferty Wykonawca nie nalicza wynagrodzenia, lecz oznacza to, że wynagrodzenie zostało już ujęte w innej pozycji kosztorysu”. Wykonawca spornych pozycji kosztorysu (wycenionych na „0,00” zł) nie pominął. Skoro więc pozycje te zostały ujęte w ofercie wykonawcy (złożonym przez niego kosztorysie), to wykonawca zaoferował realizację całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem dokonanym przez Zamawiającego i wyceną spornych pozycji w innych wskazanych pozycjach kosztorysu. Wykonawca podał bowiem na jakie kwoty i w jakich pozycjach zostały one wycenione. Z ich analizy wynika, że ceny i wartości te mają bardzo niski udział w cenie oferty, która przed poprawieniem wskazanych pozycji kosztorysowych wynosiła 17 372 470, 27 zł brutto a po ich poprawieniu 17 374 445,53 zł brutto (różnica wynosi zatem 1 975,06 zł brutto). Poprawki te nie spowodowały więc istotnej zmiany ceny oferty, a dane do ich wprowadzenia wynikały z wyjaśnień złożonych przez wykonawcę. 

Pominięcie wartości jednostkowych wskazanych pozycji i następnie ich poprawienie w sposób zgodny z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy Pzp pozbawione jest wpływu na prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych nie odpowiada merytorycznym wymaganiom zawartym w SWZ. W wyniku poprawy tego rodzaju różnic i błędów każdorazowo nastąpi zmiana treści oferty. Istotne jest jednak aby taka zmiana nie miała charakteru istotnej. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy. 

W tym stanie faktycznym wprowadzone poprawki nie ingerują w zakres zobowiązania wykonawcy i oddają sens treści złożonej oferty, nie zmieniając przy tym złożonego oświadczenia wykonawcy. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych bowiem oświadczył, że „niezmieniony opis poszczególnych pozycji KNR jest tożsamy z zakresem robót oczekiwanym przez Zamawiającego. Świadczy o tym między innymi fakt, iż „Rozwiniecie” pozycji uproszczonej do szczegółowej wskazuje na zastosowanie właściwych nakładów robocizny i materiałów”. Dlatego też błędy powstałe w kosztorysach złożonych przez tego wykonawcę nie powodują istotnych zmian w treści oferty.”. Tym samym stwierdzić należy, że intencją wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia publicznego było złożenie oferty niewadliwej, która podlega ocenie i może być wybrana jako najkorzystniejsza. 

Nie sposób więc uznać, że wykonawca ten celowo pominął pewien zakres świadczenia, nie obejmując go treścią oferty. Dlatego też Izba uznała, że zarzuty Odwołującego nie potwierdziły się.

 

Wyrok z dnia 9 sierpnia 2022 r., KIO 1905/22 

Źródło: www.uzp.gov.pl