Zarzut złożenia przez wykonawcę certyfikatu pochodzącego od podmiotu niebędącego producentem materiałów równoważnych

Należy wskazać, że informację o producencie/producentach oferowanego produktu podaje wykonawca. Co do zasady nie ma on obowiązku dodatkowego udowodnienia tej okoliczności. Zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r., poz. 5) przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której wyrób ten zaprojektowano lub wytworzono w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

Odwołujący nie złożył żadnego dowodu na potwierdzenie tego, że podmiot wskazany w treści certyfikatów ISO 9001 i 14001 nie może być uznany za producenta oferowanych produktów.

Odwołujący nie wskazał również żadnego przepisu ustawy lub postanowienia SWZ, zgodnie z którymi w treści raportów z badań winien być wskazany ten sam podmiot, co w treści certyfikatów ISO 9001 i 14001, jak i z których wynika obowiązek podania tej informacji w treści ww. raportów. Istotnie, podpis złożony pod oświadczeniem z dnia 10 listopada 2021 r. jest nieczytelny.

Jednakże wobec podpisania tego dokumentu przez wykonawcę P., należało go potraktować jako wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę.

W związku z powyższym Izba uznała zarzut za niezasadny.

 

Wyrok z dnia 25 kwietnia 2022 r., KIO 929/22

Źródło: www.uzp.gov.pl