NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 19-20. Jak stosować przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 

NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 19-20

Jak stosować przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych?

 

Pobierz w formacie PDF  >>>

 

A w NEWSLETTERZE:

 1. Czy jest dopuszczalne by wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów, jako jedno zamówienie?
 2. W postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, gwarancję wadialną składa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 3. Konsekwencje wskazania w złożonej ofercie podstawowej stawki podatku vat (23%), zamiast wymaganej preferencyjnej stawki podatku VAT (8%)
 4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty nie podlega, po zawarciu umowy negocjacjom, ani innym zabiegom mających na celu jego doprecyzowanie
 5. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie wymaga posiadania regulaminu dialogu technicznego i przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji jego uczestników
 6. Pełnomocnictwo nie musi być w całości przetłumaczone na język polski
 7. Podanie nieprawdziwych informacji stanowi samodzielną, niezależną od braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania
 8. Znaki towarowe w opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważne i dokumenty potwierdzające równoważność opisaną przez zamawiającego
 9. Użycie sformułowania „lub równoważny” w przypadku dopuszczenia równoważności produktów
 10. Udostępnienie imion i nazwisk osób fizycznych, będących stronami umów zlecenia albo o dzieło zawartych z jednostką samorządu terytorialnego, a prawo dostępu do informacji publicznej
 11. W pewnych sytuacjach stopień anonimizacji dokumentu może powodować, że mamy już do czynienia z odmową dostępu
 12. Czy podmiot trzeci to podwykonawca?
 13. Zastosowanie art. 87 ust. 1 i art. 90 ust. 1 Pzp nie jest uzależnione ani od charakteru przewidzianego dla wykonawcy wynagrodzenia, ani od formuły, w jakiej roboty budowlane będą zrealizowane
 14. Czy zamawiający musi w umowie w sprawie zamówienia publicznego precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna będzie naliczana?

 

ś