NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - komentujemy „Konsultacje dotyczące koncepcji nowego prawa zamówień publicznych”. Część 4. Kryteria oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta i wybór oferty. Termin związania ofertą

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - komentujemy „Konsultacje dotyczące koncepcji nowego prawa zamówień publicznych”. Część 4. Kryteria oceny ofert. Najkorzystniejsza oferta i wybór oferty. Termin związania ofertą

 

Kryteria oceny ofert

Zachowana zostanie regulacja wprowadzona zmianą ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r., zgodnie z którą kryterium ceny może mieć wagę wyższą od 60%, jeżeli zostaną określone w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz zamawiający wykaże w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Ponadto ustawa Pzp zachowa brzmienie dotychczasowych przepisów dotyczących stosowania kosztu cyklu życia produktu jako kryterium oceny ofert, w miejsce kryterium ceny. Koszt w całym cyklu życia przedmiotu zamówienia obejmuje koszt nabycia, czyli cenę, ale także koszty użytkowania, remontów, usuwania, recyklingu itp.

Zamawiający będzie mógł określić, że dokonując oceny ofert bierze pod uwagę wszystkie lub niektóre elementy kosztu cyklu życia przedmiotu zamówienia.

 

Najkorzystniejsza oferta

Proponuje się pozostawienie bez zmian regulacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie badania ofert, w szczególności badania rażąco niskiej ceny, przesłanek odrzucenia oferty czy poprawy omyłek zawartych w ofercie.

Doprecyzowana zostanie definicja najkorzystniejszej oferty zgodnie z jej kształtem określonym w dyrektywach 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

 

Dokumenty przedmiotowe

Uporządkowania wymaga również regulacja dotycząca dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający może wymagać od wykonawcy na potwierdzenie tego, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. Konieczne jest dokonanie wyraźnego rozróżnienia co stanowi treść oferty, a co dokument przedmiotowy podlegający uzupełnieniu. Powyższe będzie miało również znaczenie dla jednoznacznego określenia dokumentów ocenianych przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert. Doregulowania w tym zakresie wymaga również kwestia żądania i oceny przez zamawiającego próbki.

 

Uporządkowanie regulacji dotyczących terminu związania ofertą

Termin związania ofertą jest pojęciem cywilnoprawnym, które nie zostało zdefiniowane w Pzp. Ustawa Pzp zawiera natomiast szczególne regulacje dotyczące terminu związania ofertą, które modyfikują ogólne rozwiązania znane z kodeksu cywilnego pod kątem specyfiki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Złożoność tych rozwiązań, a także skutki prawne, jakie dla ważności oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne powoduje upływ terminu związania ofertą, przyczyniają się do wystąpienia stanu niepewności po stronie zamawiającego i wykonawcy

Orzecznictwo KIO oraz sądów okręgowych, jak też doktryna, nie wypracowały do dzisiaj jednolitego stanowiska w zakresie skutków prawnych upływu terminu związania ofertą czy zaniechania zamawiającego w zakresie jego przedłużenia (vide np. wyrok KIO z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt KIO 324/17 w porównaniu do wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 września 2012 r. w sprawie o sygn. XIII GA 379/12). Z terminem związania ofertą powiązana jest również instytucja wadium, także mająca genezę w prawie cywilnym, do której ustawa Pzp wprowadziła szczególne regulacje.

Obecne brzmienie przepisów dotyczących terminu związania ofertą, w szczególności w aspekcie skutków prawnych, jakie dla wykonawcy rodzi upływ tego terminu, budzi wątpliwości uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Podobnie niepewność prawną może budzić obecne brzmienie przepisów dotyczących relacji terminu związania ofertą i wadium. Obowiązująca norma stanowi, że związanie ofertą przez wykonawcę nie jest skuteczne, jeśli nie towarzyszy jej wniesienie przez wykonawcę wadium na tożsamy okres związania ofertą (w postępowaniach, w których występuje instytucja wadium).

W praktyce powstają też wątpliwości, co do skutku odrzucenia oferty w wyniku nieprzedłużenia terminu związania ofertą samoczynnie czy na skutek wezwania zamawiającego. Odczytanie tych norm wymaga odwołania się łącznie do kilku przepisów ustawy dotyczących terminu związania ofertą, wadium i przesłanek odrzucenia oferty.
Proponuje się uczytelnienie tych regulacji poprzez jednoznaczne wskazanie, że wadium wnosi się na okres tożsamy z terminem związania ofertą, ponadto przez cały okres związania ofertą winna być ona zabezpieczona wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest zaś nieskuteczne bez wniesienia nowego wadium na przedłużony termin związania lub przedłużenia ważności wadium. Skutek w postaci odrzucenia oferty powinien zaś być jednakowy dla każdej z sytuacji - kiedy termin upływa samoczynnie, jak i na skutek braku odpowiedzi na wezwanie zamawiającego.

 

Zobacz wcześniejsze publikacje:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/nowe-prawo-zamowien-publicznych

 

Opracowano na podstawie: „Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych”
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję