Czy obowiązek poinformowania o odwróconym VAT to tylko obowiązek informacyjny?

Przepis art. 225 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

W takim przypadku, zamawiający celem porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z utrwalonym na gruncie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp2004 r. orzecznictwem Izby wykonawca jest zobowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie jeśli wybór jego oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Zaznaczyć przy tym należy, że zmiana art. 91 ust. 3a Pzp2004 w stosunku do art. 225 ust. 1 ustawy Pzp sprowadza się wyłącznie do dodatkowego obowiązku podania przez wykonawcę stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą. 

Zauważyć należy, że wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp nie wiąże zamawiającego skoro wykonawca podaje tą informację zgodnie za swoją wiedzą. Okoliczność ta w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przesądza o wyłącznie informacyjnym charakterze obowiązku z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. 

Niewątpliwie obowiązek ustalenia właściwej stawki tego podatku obciąża zamawiającego, skoro to zamawiający jako nabywca usługi lub towaru (zamawiający), a nie usługodawca lub dostawca towaru (wykonawca), jest zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT. 

Dyspozycja art. 225 ust. 1 ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego ze znajomości przepisów o podatku od towarów i usług, tym samym odpowiedzialność w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku nie może zostać przerzucona na wykonawcę (tak w wyroku z dnia 10 września 2019 r., KIO 1654/19).

Mając na względzie powyższe, aktualne pozostaje dotychczas wypracowane stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej o informacyjnym charakterze analizowanego obowiązku wykonawcy, którego niewypełnienie nie może prowadzić do odrzucenia oferty.

 

Wyrok z dnia 31 sierpnia 2021 r., KIO 2299/21 

Źródło: www.uzp.gov.pl