Fakultatywne stosowanie ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 złotych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przepisy ustawy tej stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

Z przepisu tego wynika wprost, że jeżeli wartość zamówienia klasycznego lub konkursu udzielanego przez zamawiających publicznych jest mniejsza niż 130 000 zł, to ustawy Pzp nie stosuje się.

W takim przypadku stosowanie ustawy Pzp powoduje, że przepisy tej ustawy nie mają żadnego znaczenia prawnego.

To, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, stosując przepisy Pzp, nie ma zatem żadnego znaczenia prawnego (por. postanowienia z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 94/13 oraz z dnia 17 marca 2009 r., KIO/UZP 260/09 - aktualne także na gruncie obowiązującej ustawy Pzp).

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł, a zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wykonawca wniósłby odwołanie, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca takie odwołanie, na podstawie art. 528 pkt 1 ustawy Pzp („Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy”).

Krajowa Izba Odwoławcza nie jest bowiem uprawniona do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania podmiotów nie będących zamawiającymi w rozumieniu przepisów Pzp, ani do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania zamawiających nie mających oparcia w przepisach Pzp (zob. postanowienie z dnia 4 maja 2011 r., KIO 833/11). 

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują natomiast kary dla zamawiającego, który stosuje przepisy ustawy Pzp mimo braku takiego obowiązku. W uchwale z dnia 12 lipca 2018 r., KIO/KD 28/18 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że „w dotychczasowym orzecznictwie KIO jest utrwalona jednolita linia orzecznicza z której wynika stanowisko, iż każdy Zamawiający - w tym również zamawiający sektorowy może prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp mimo, iż ze względu na przepisy szczególne ustawy Pzp nie ma takiego obowiązku. Ustawa Pzp nie przewiduje sankcji dla Zamawiającego, który do postępowania stosuje przepisy ustawy Pzp mimo braku takiego obowiązku. Fakt dobrowolnego prowadzenia postępowania według przepisów Pzp nie tworzy dla Zamawiającego obowiązku stosowania przepisów tejże ustawy, a tym samym nie tworzy legitymacji dla wykonawców do wnoszenia odwołań od czynności Zamawiającego podjętych w takim postępowaniu.” 

Jeżeli wartość zamówienia klasycznego lub konkursu udzielanego przez zamawiającego publicznego jest mniejsza niż 130 000 zł nie zamieszcza się ogłoszeń w BZP. 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy Pzp ogłoszenia, o których mowa w dziale III („Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”), są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Przepis art. 267 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy ogłoszeń w postępowaniach, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp.

Na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może dodatkowo przekazać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nieobowiązkowe) i chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu do możliwie najszerszego kręgu podmiotów zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia, może następnie przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w celu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (ogłoszenie nieobowiązkowe).

W uchwale z dnia 12 lipca 2018 r., KIO/KD 28/18 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że „w dotychczasowym orzecznictwie KIO jest utrwalona jednolita linia orzecznicza z której wynika stanowisko, iż każdy Zamawiający - w tym również zamawiający sektorowy może prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp mimo, iż ze względu na przepisy szczególne ustawy Pzp nie ma takiego obowiązku. Ustawa Pzp nie przewiduje sankcji dla Zamawiającego, który do postępowania stosuje przepisy ustawy Pzp mimo braku takiego obowiązku. Fakt dobrowolnego prowadzenia postępowania według przepisów Pzp nie tworzy dla Zamawiającego obowiązku stosowania przepisów tejże ustawy, a tym samym nie tworzy legitymacji dla wykonawców do wnoszenia odwołań od czynności Zamawiającego podjętych w takim postępowaniu.”
 

Józef Edmund Nowicki

 

ś