Wartość przewidywanych, czy wartość faktycznie udzielanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp).

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewidując udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się także wartość tych zamówień.

Celem art. 31 ust. 1 ustawy Pzp jest ustalenie wartości całego zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

Przepis art. 31 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy wartości przewidywanych, a nie faktycznie udzielanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający ustala wartość takiego zamówienia. Celem ustalania wartości zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przed wszczęciem postępowania o udzielenie tego zamówienia jest ustalenie, czy do jego udzielenia stosuje się przepisy ustawy Pzp.

O tym, czy do udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stosuje się przepisy ustawy Pzp decyduje wartość zamówienia udzielanego, a nie przewidywanego.

Jeżeli wartość udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp będzie mniejsza niż 130 000 zł, do jego udzielania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 


Przykład

Wartość zamówienia ustalona w dniu 24 czerwca 2021r. - 400 000 zł, w tym wartość zamówienia podstawowego - 250 000 zł i wartość przewidywanego zamówienia, o którym mowa w w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - 150 000 zł

Wartość udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustalona w dniu 24 czerwca 2022 r. - 120 000 zł.

W takim przypadku do udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp nie stosuje się tej ustawy.

Przyczyną zmniejszenia wartości udzielanego zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy może być zmniejszenie jego zakresu lub wielkości.

Zamawiający nie może jednak, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, zaniżać wartości zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, lub wybierać sposobu obliczania wartości takiego zamówienia.

Zamawiający nie może również dzielić zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy Pzp, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

 

Koło - JEN 2.png      Józef Edmund Nowicki
 

ś