Badanie ofert dodatkowych w trybie podstawowym w wariancie 2

W wariancie 2 po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, a więc także tych wykonawców, którzy nie zdecydowali się na negocjacje.

W wariancie 2 po zakończeniu negocjacji zamawiający nie informuje o zakończeniu negocjacji wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zostały skutecznie odrzucone. 

Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych (art. 296 ust. 1 ustawy Pzp). 

Oferty dodatkowe składa się tak samo jak oferty składane w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Wykonawca składa ofertę dodatkową, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferty dodatkowe szyfruje się.

Zasady składania ofert dodatkowych zostały określone w art. 296 ust. 2 ustawy Pzp. 
Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. 

Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 
Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty dodatkowej mniej korzystnej w jednym kryterium, a bardziej korzystnej w drugim kryterium. 

Specyfika oferty dodatkowej w wariancie 2 trybu podstawowego: 

  1. wykonawca może złożyć ofertę dodatkową;
  2. oferta dodatkowa musi zawierać nowe propozycje w zakresie treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji;
  3. oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu;
  4. oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji;
  5. oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Przykład

Jeżeli w zaproszeniu do negocjacji zamawiający wskaże kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert cenę i okres gwarancji, to wykonawca w ofercie dodatkowej może zaoferować nową (niższą) cenę i nowy (dłuższy) okres gwarancji, ponieważ oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Nowe propozycje mogą zatem dotyczyć niższej ceny i dłuższego okresu gwarancji albo wyłącznie niższej ceny, albo wyłącznie dłuższego, okresu gwarancji.

Oferta złożona odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przestanie bowiem wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

Jeżeli wykonawca złożyłby ofertę dodatkową mniej korzystną w ramach któregokolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona. W takim przypadku wykonawcę wiąże oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Nie jest więc możliwe zaoferowanie w ofercie dodatkowej niższej ceny i krótszego okresu gwarancji albo wyższej ceny i dłuższego okresu gwarancji, nawet jeżeli bilans tych kryteriów w ofercie dodatkowej byłby korzystniejszy bilans tych kryteriów w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

Oferta dodatkowa nie może bowiem być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji (art. 296 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp).

 

Józef Edmund Nowicki