Brak w ofercie listy instalacji, do których wykonawca zamierza przekazywać odebrane odpady

Zamawiający w informacji odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa Pzp wskazał, że odwołujący nie zawarł w ofercie listy instalacji, do których zamierza przekazywać odebrane odpady. Obowiązek ten wynika bowiem z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz załącznika nr 1 do SWZ. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie, wskazać Zamawiającemu instalacje do których będzie przekazywać odpady.”

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp poprzez odrzucenie jego oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia w sytuacji, ponieważ w ocenie Odwołującego wskazanie w ofercie instalacji, do których wykonawca zamierza przekazywać odpady miało charakter wyłącznie informacyjny, a co za tym idzie brak podania tej informacji w ofercie nie może stanowić o niezgodności jej treści z warunkami zamówienia i skutkować odrzuceniem oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się z Odwołującym. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający nałożył na wykonawców obowiązek wskazania w treści oferty instalacji, do których wykonawca będzie przekazywał odpady. 

Za całkowicie chybione skład orzekający uznał wywody Odwołującego, że wymóg wskazania instalacji nie był w „żaden sposób powiązany z pozostałą dokumentacją postępowania”. Podkreślić należy, że wymóg ten w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynikał ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego nierozłączną część SWZ, w związku z czym nie sposób uznać, że załącznik ten nie stanowił dokumentacji postępowania. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że zamieszczenie wymogu dotyczącego wskazania instalacji w załączniku nr 1 do SWZ nie ma żadnego znaczenia dla oceny jego ważności, ponieważ Odwołujący jako profesjonalista miał obowiązek zapoznać i zastosować się do wymogów wynikających z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania przed upływem terminu składania ofert. Skład orzekający podzielił również pogląd wyrażony w wyroku z dnia 12 października 2021r., KIO 2613/21, że „wybiórcze i niestaranne czytanie specyfikacji przez wykonawcę nie może usprawiedliwiać błędów wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.”

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła ponadto, że z konieczności wskazania w ofercie instalacji nie zwalniał Odwołującego fakt, że w formularzu oferty brak było konkretnego punktu, w którym wykonawca miałby zamieścić takie oświadczenie. Ponadto, Zamawiający w żaden sposób nie wykluczył również możliwości złożenia stosowanego oświadczenia co do instalacji na odrębnym od formularza oferty dokumencie. Oświadczenie takie musiało być jednak złożone wraz z ofertą. 

Skład orzekający nie zgodził się również ze stanowiskiem Odwołującego, że wykaz instalacji, do których będą przekazywane odpady nie stanowił elementu merytorycznego oferty i miał on tylko i wyłącznie charakter informacyjny. W ocenie składu orzekającego, z przepisu art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że w zamówieniach na odbiór i zagospodarowanie odpadów w przypadku sporządzenia specyfikacji, zamawiający zobowiązuje wykonawców do wskazania w ofercie instalacji, a w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady. A zatem to ustawodawca w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informację dotyczącą instalacji, do których będą przekazywane odebrane odpady uznał na tyle istotną, że zobowiązał zamawiających do żądania od wykonawców tej informacji w ofercie. 

Skład orzekający zwrócił również uwagę na pogląd wyrażony w wyroku z dnia 9 października 2020 r., KIO 2348/20, zgodnie z którym: „obowiązku tego nie można przy tym traktować jako zwykłego formalizmu, ponieważ ma on swoje uzasadnienie. Zamawiający powinien wiedzieć już z oferty z jakich instalacji do odbioru odpadów będzie korzystał wykonawca. Pozwoli mu to na ocenę sposobu realizacji zamówienia przez wykonawcę, co niewątpliwie może mieć przełożenie na ocenę zgodności oferty z treścią SIWZ lub wysokości ceny realizacji zamówienia w tym jego istotnych części składowych pod kątem rażąco niskiej ceny. Jeśli zamawiający nie zna docelowej instalacji odbioru odpadów, z której korzystał będzie wykonawca to w powyżej określonym zakresie nie będzie mógł rzetelnie zbadać i ocenić jego oferty.” Uwzględniając powyższe rozważania, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że brak podania w ofercie informacji o instalacjach do których będą przekazywane odpady, uniemożliwił Zamawiającemu zbadanie oferty Odwołującego pod kątem zakresu i sposobu, w jaki będzie wykonywane świadczenie obejmujące przedmiot zamówienia.

 

Wyrok z dnia 31 stycznia 2022 r., KIO 21/22 

Źródło: www.uzp.gov.pl