Czy brak zestawienia cen materiałów i sprzętu to podstawa do odrzucenia oferty

W pkt 44 kosztorysu ofertowego zamawiający wymagał wyceny 218, 37 metrów sześciennych betonu hydrotechnicznego: elementów żelbetowych fundamentów, ław, wypadów, płyt dennych itp. 

Wykonawca S.K. wycenił natomiast 85,85 metrów sześciennych. Przed poprawieniem cena oferty wykonawcy wynosiła 2.046.199, 59 zł, po poprawieniu 2.083.944, 71 zł. 

Cena oferty odwołującego wynosiła natomiast 2.157.978,68 zł.

W pozycji 26 roboty pomiarowe wykonawca S.K. wycenił 148,67 ha, podczas gdy ilością wymaganą przez zamawiającego było148,67 metrów kwadratowych. 

S.K. nie dołączył do oferty zestawienia cen materiałów i sprzętu, co było warunkiem prawidłowego złożenia oferty zgodnie z SWZ.

Zarzuty odwołania znalazły potwierdzenie, gdyż zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

Po pierwsze, S.K. nie dołączył do oferty zestawienia cen materiałów i sprzętu, czego zamawiający wymagał na podstawie SWZ. Brak tego zestawienia skutkuje niezgodnością oferty z wymaganiami SWZ. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie stwierdził, że wykonał takie zestawienie samodzielnie na podstawie danych wynikających ze złożonego przez S.K. kosztorysu szczegółowego. 

Powyższe oznacza, że zamawiający samodzielnie wytworzył treść oświadczenia, którego złożenia oczekiwał od wykonawcy. 

Ponadto czynność ta nie została przez zamawiającego osadzona w dopuszczonych przez ustawodawcę granicach ingerencji w treść oferty. Powołanie się przez zamawiającego na dane wynikające z kosztorysu szczegółowego S.K. nie może w tych okolicznościach przemawiać na korzyść zamawiającego. 

Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania reguł wynikających z SWZ, a odstąpienie od wymagania jasno i jednoznacznie opisanego w SWZ na etapie oceny ofert preferuje wykonawcę, którego ofertę zamawiający wybrał. Pozostali wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia sporządzili bowiem zestawienie wymagane przez zamawiającego.

Poprawienie przez zamawiającego pozycji 44 nie odpowiada ustawie. Stanowi ona w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Pierwszym warunkiem umożliwiającym dokonanie poprawy jest zatem stwierdzenie, że niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego nastąpiła w sposób niezamierzony przez wykonawcę. Tego zamawiający nie ustalił w badanym postępowaniu. Zdaniem Izby możliwość popełnienia omyłki przy zmianie obmiaru jest bardzo mało prawdopodobna w okolicznościach sporu. Zamawiający nie wskazał powodów uzasadniających tezę przeciwną. Z faktu, że S.K. wyraził zgodę na poprawienie swojej oferty, nie wynika przecież, że dopuścił się omyłki, zwłaszcza że nie istnieje racjonalne uzasadnienie dla uznania, że cena jednostkowa przy zmianie ilości obmiarowych pozostanie bez zmian. Zamawiający nie uzasadnił również, że zmiana wprowadzona przez niego do oferty S.K. ma charakter nieistotny. W ocenie Izby jest przeciwnie, gdyż poprawienie oferty dotyczyło materiałów istotnych dla wykonania całości prac. Samo wskazanie, że dokonana poprawa nie spowoduje zmiany kolejności w ramach oceny ofert, jest niewystarczająca dla stwierdzenia braku istotności omyłki.

Za niezgodne z ustawą Krajowa Izba Odwoławcza uznała również pominięcie przez zamawiającego błędu w pozycji 26, w której przy prawidłowej ilości148,67 S.K. wskazał błędną jednostkę: ha, podczas gdy jednostką wymaganą przez zamawiającego był metr kwadratowy.

Nie zasługuje na uwzględnienie twierdzenie zamawiającego, że odstąpił od poprawienia z tego powodu, że zarówno ha, jak i m2 stanowią jednostki miary powierzchni. Uszło całkowicie uwadze zamawiającego, że jednostki te nie są równoważne. Nie wiadomo zatem, jakie ilości powierzchni wycenił w swej ofercie S.K. Podtrzymując stanowisko wyrażone wyżej w odniesieniu do pozycji 44 należy zwrócić też uwagę, że istnieją co najmniej dwa sposoby poprawienia wskazanego błędu: można albo poprawić jednostkę miary powierzchni, albo wartość obmiaru w tej pozycji, w zależności od tego, co w rzeczywistości wycenił S.K. i przy założeniu (do powzięcia którego brak jest uzasadnionych podstaw), że cena jednostkowa tej pozycji przy dokonanej zmianie ilości pozostanie taka sama.

W konsekwencji Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że doszło do naruszenia przez zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający przyjął ofertę nie spełniającą wymagań SWZ, dokonał jej poprawienia wbrew przepisów ustawy oraz dowolnie i arbitralnie uznał, że błąd popełniony w pozycji 26 nie stanowi o niezgodności oferty z SWZ i nie podlega poprawieniu. W konsekwencji zaniechanie odrzucenia tej ofert narusza zasady wyrażone w art. 16 ustawy Pzp w szczególności przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

 

Wyrok z dnia 20 lipca 2021 r., KIO 1559/21

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.

 

Już w październiku 2024 r. rusza edycja 2. Nowego Studium Prawo Zamówień Publicznych

Pobierz i przeczytaj informator o edycji 2. Nowego Studium Prawo Zamówień Publicznych >>>

https://www.wprzetargach.pl/download_file/view/bc25c52d-4e6a-40a1-ba3b-7aed9853ab47/4131/4131