Czy brak uzasadnienia faktycznego w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty zawsze jest wadą istotną takiego zawiadomienia?

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, a także wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone Zamawiający podał uzasadnienie prawne swojej decyzji, natomiast nie podał uzasadnienia faktycznego.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za uzasadnienie faktycznie nie można uznać stwierdzenia Zamawiającego, że „(…). Nie wszystkie oferowane artykuły posiadają cechy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia”, ponieważ Zamawiający powinien szczegółowo wyjaśnić i uzasadnić dlaczego wynik badania oferty odwołującego zakończył się jego negatywną oceną. W szczególności zamawiający powinien podać konkretnie, który produkt i w jakim zakresie nie odpowiada treści SWZ. Nie jest bowiem zadaniem odwołującego domyślanie się jakie były intencje zamawiającego i przewidywanie możliwych scenariuszy badania oferty przez zamawiającego. 

Jak słusznie wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 lipca 2017 r., KIO 1290/17 „(…) zarówno przepis art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, jak i art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące realizację kluczowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych i prawnych, co zabezpiecza prawo wykonawcy do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn podjęcia określonych czynności przez zamawiającego. To na podstawie takiej kompletnej informacji wykonawca, który nie zgadza się z wynikiem oceny, może podjąć decyzję o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej, gdyż pozwala ona wykonawcy sformułować zarzuty w odwołaniu i polemizować ze stanowiskiem zamawiającego co do zgodności z ustawą czynności zamawiającego. Także Izba przez pryzmat tego uzasadnienia i powołanych w nim okoliczności faktycznych oraz przedstawionej argumentacji dokonuje - w pierwszej kolejności - oceny prawidłowości podjętych przez zamawiającego czynności z zastrzeżeniem, że takiej ocenie mogą podlegać tylko okoliczności zakomunikowane wykonawcy w decyzji zamawiającego. Nie mogą natomiast wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy - zasadniczo - okoliczności, które zamawiający podnosi dopiero w postępowaniu odwoławczym. Wykonawca nie może bowiem domyślać się, przykładowo: faktycznych i prawnych przesłanek wykluczenia go z postępowania. Prowadziłoby to do uniemożliwienia wykonawcy podjęcia obrony na drodze postępowania odwoławczego.”

Wyrok z dnia 11 lipca 2017 r., KIO 1290/17 został na podstawie przepisów Pzp2004, ale zachowuje on swoją aktualność również obecnie.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, niewskazanie w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty, doprowadziły do naruszenia przepisów art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, wskutek przeprowadzenia badania ofert z przekroczeniem literalnego brzmienia SWZ.

 

Wyrok z dnia 13 lipca 2021 r., KIO 1848/21
Źródło:  www.uzp.gov.pl