Czy lakoniczne wyjaśnienie treści oferty może stanowić podstawę do jej odrzucenia?

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż czynność odrzucenia oferty Odwołującego była czynnością prawidłową. 

Zamawiający w toku badania i oceny ofert powziął wątpliwości co do treści oferty Odwołującego i wystosował do niego dwukrotnie wezwanie o wyjaśnienie treści oferty w zakresie oferowanego parametru „podgląd projekcji klatki”, żądając szczegółowego wyjaśnienia w jaki sposób oferowana przez Odwołującego kamera mikrofilmowa realizuje tę funkcjonalność. 

Odwołujący dwukrotnie udzielił lakonicznych wyjaśnień, za każdym razem zawierających się w jednym zdaniu. W wyjaśnieniach z 7 listopada 2021 r. wykonawca wskazał, że wymagana funkcjonalność realizowana jest „dzięki dołączonym szablonom”. Po uzyskaniu takich wyjaśnień Zamawiający zwrócił się do wykonawcy po raz kolejny z pytaniem w jaki sposób „dołączone szablony” pomagają sprawnym dostosowaniu możliwie najpełniejszego wypełnienia klatki mikrofilmowej oraz czy w oferowanym urządzeniu jest to jedyne technicznie dostępne rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1.6 załącznik nr 3 do SWZ?”

Odwołujący w odpowiedzi wskazał, że dołączone szablony do kamery mikrofilmowej EPS Camera A1 pomagają w sprawnym dostosowaniu możliwie najlepszego wypełnienia klatki mikrofilmowej poprzez precyzyjne oznaczenie obszaru rejestracji obszaru i jest to jedyne technicznie dostępne rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1.6 załącznik nr 3 do SWZ”. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, niewątpliwie brak precyzyjnego opisania przez Odwołującego w jaki sposób oferowana kamera realizuje wymaganą funkcjonalność, pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego oraz przedstawienie Zamawiającemu informacji o treści „dzięki dołączonym szablonom” mogło stanowić podstawę do stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności treści oferty Odwołującego z warunkami zamówienia. 

Zamawiający wymagał realizacji tej funkcjonalności bezpośrednio przez głowicę kamery, natomiast użycie przez Odwołującego w wyjaśnieniach sformułowania „dzięki dołączonym szablonom” słusznie zostało odczytane przez Zamawiającego jako oferowanie wymaganej funkcjonalności jako odrębnej/zewnętrznej wobec głowicy kamery a więc niezgodnie z wymaganiami SWZ. Wywód w tym zakresie, przedstawiony przez Zamawiającego w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego zasługuje na akceptację i Izba uznaje go za własny. Dostrzeżenia wymaga, że Zamawiający dwukrotnie otrzymał informację o realizowaniu tej funkcjonalności, przez urządzenie oferowane przez Odwołującego, poprzez dołączone szablony. 

Dołączone szablony projekcji klatki nie są tożsame z funkcją podglądu projekcji klatki umiejscowioną w głowicy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż Odwołujący dopiero na etapie formułowania odwołania wyjaśnił szczegółowo, w jaki sposób funkcjonalność podglądu projekcji klatki realizuje urządzenie przez niego oferowane oraz wskazał, że pod pojęciem „dołączonych szablonów” miał na myśli rozwiązanie poprzez podgląd wideo, którego obraz widoczny jest na wyświetlaczu panelu operatora, przybierając postać szablonów (wirtualnie dołączonych do podglądu klatki). 

W ocenie Krajowe Izby Odwoławczej, Zamawiający chcąc poznać rozwiązanie techniczne zastosowane w oferowanej kamerze prawidłowo sformułował pytanie i prośbę do Odwołującego o ich szczegółowe przedstawienie. Wyjaśnienie treści oferty ma na celu pozyskanie rzetelnych informacji co do jej elementów. To na wykonawcy, jako profesjonaliście, do którego stosować należy podwyższony miernik należytej staranności spoczywa obowiązek udzielenia wyczerpujących wyjaśnień. Nie jest konieczne sugerowanie wykonawcy w zadawanym pytaniu jakiej odpowiedzi Zamawiający oczekuje. Wykonawca na pytanie Zamawiającego winien udzielić odpowiedzi pełnej, umożliwiającej Zamawiającemu zweryfikowanie oferty. Zamawiający wbrew twierdzeniom Odwołującego był zainteresowany dogłębnym zbadaniem złożonej oferty i dwukrotnie wystosowywał do Odwołującego zapytania o wyjaśnienia wątpliwego parametru. 

Jednakże Zamawiający nie ma obowiązku kilkukrotnego kierowania do wykonawcy pytań o te same kwestie, wręcz przeciwnie to na wykonawcy jako podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek dołożenia staranności w wyjaśnianiu wątpliwości. Wykonawca udzielając już pierwszych wyjaśnień winien przedstawić Zamawiającemu żądane informacje. Dlatego też zarzut zaniechania kolejnego wezwania do wyjaśnień należy uznać za bezpodstawny. 

 

Wyrok z dnia 21 grudnia 2021 r., KIO 3536/21 
Źródło: www.uzp.gov.pl