Czy o wadzie postępowania wadzie postępowania świadczyć może zaoferowanie cen z różnymi stawkami VAT?

Odnosząc się natomiast do zarzutu zaniechania unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jako obarczonego wadą Izba nie przychyliła się do słuszności tezy, jakoby o wadzie postępowania świadczyć miało zaoferowanie cen z różnymi stawkami VAT. Taka sytuacja może świadczy co najwyżej o tym, iż w którejś z ofert popełniono błąd w obliczeniu ceny, czego konsekwencją powinno być odrzucenie tej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

Odwołujący nie przedstawił żadnego argumentu, który skłaniałby do wniosku, iż błąd wykonawcy mógł być spowodowany wadami dokumentacji postępowania, czy też błędnymi wskazaniami Zamawiającego.

Należy również nadmienić, iż żaden z wykonawców nie wystąpił do Zamawiającego o wyjaśnienie charakteru usługi przemieszczania, która faktycznie stanowi usługę transportu pojemników na wskazane miejsce. Ponieważ oferta wybrana nie podlega odrzuceniu i jest najtańsza, ewentualne błędy w drugiej ofercie nie mają wpływu na wynik postępowania przetargowego.

Gdyby bowiem uznać, iż to oferta Odwołującego podlegała odrzuceniu, to nadal w postępowaniu oceniana byłaby oferta wykonawcy PK. Taki stan nie wskazuje na wadę postępowania, której konsekwencją miałoby być jego unieważnienie.

 

Wyrok z dnia 17 listopada 2021 r., KIO 3188/21
Źródło: www.uzp.gov.pl