Czy wykonawca zawsze może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu pozytywnej oceny jego oferty w ramach kryteriów oceny ofert?

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Przepis ten odnosi się do warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji, nie dotyczy natomiast kryteriów oceny ofert. 

Z przepisu art. 118 ust. 1 ustawy Pzp nie można wyprowadzać wniosku, że wykonawca nie może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu spełniania wymagań określonych w kryteriach oceny ofert.

Problematyka oceny ofert została uregulowana w przepisach art. 239 -252 ustawy Pzp.

Zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Kryteria oceny ofert i ich opis nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach.  

Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia, a związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Żadne przepisy ustawy Pzp nie zakazują zatem dopuszczenia polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających w ramach opisu sposobu oceny ofert. To do zamawiającego należy decyzja czy w ramach oceny ofert dopuszczalne będzie poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

W wyroku z dnia 27 lutego 2020r., KIO 299/20, Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska odwołującego, że w postępowaniu doszło do naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, poprzez przyznanie wykonawcy punktów za potencjał podmiotu trzeciego, jeżeli zamawiający nie dopuścił i nie opisał procedury oceny potencjału podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert. 
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej ze stanowiskiem odwołującego, że przepisy ustawy Pzp dopuszczają powoływanie się na potencjał podmiotu trzeciego wyłącznie w zakresie warunków udziału w postępowaniu, nie można zaś dokonywać oceny potencjału podmiotu trzeciego w ramach kryteriów oceny ofert, opisanych w SIWZ. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przepisy Pzp2004 nie wykluczają możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert, ponieważ przepisy Pzp2004 nie wskazują, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia mają stanowić wyłącznie zasób własny wykonawcy. 

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku z dnia 26 czerwca 2018 r., KIO 1093/18, w którym stwierdzono, że istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu mają również uregulowania unijne. Zgodnie z art. 67 ust. 2 lit b dyrektywy 2014/24/UE kryteria udzielenia zamówienia mogą obejmować m.in.: organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia. W myśl ustępu 4 tego artykułu: Kryteria udzielenia zamówienia nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru. Zapewniają one możliwość efektywnej konkurencji i dołączone są do nich specyfikacje, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. W razie wątpliwości instytucje zamawiające skutecznie weryfikują prawidłowość informacji i dowodów przedstawionych przez oferentów. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przepisy dyrektywy 2014/24/UE nie wykluczają również możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach tzw. kryteriów udzielenia zamówienia. Wnioskować zatem należy, że unijny ustawodawca dopuszcza sytuację, w której wykonawca może powołać się na taki potencjał - potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów udzielenia zamówienia - jeżeli zamawiający taką możliwość dopuści w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jednocześnie określając zasady przyznawania punktacji, dostosowując powyższe zasady do prowadzonego postępowania oraz przedmiotu zamówienia.

Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 26 czerwca 2018 r., KIO 1093/18 i z 23 lipca 2018 r., KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18. 

Stanowisko wyrażone w wyrokach z dnia 27 lutego 2020r., KIO 299/20, z dnia 26 czerwca 2018 r., KIO 1093/18, z dnia 26 czerwca 2018 r., KIO 1093/18 i z dnia 23 lipca 2018 r., KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18, pozostaje aktualne na gruncie ustawy Pzp.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl