Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona?

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej z puntu widzenia przedmiotowego postępowania istotne było odniesienie się do treści art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym, jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. 

Regulacja ta jest jednoznaczna i w żadnej mierze nie ma jakiegokolwiek odstępstwa od tej regulacji, co oznacza, że Zamawiający nie jest uprawniony do zdefiniowania innego momentu złożenia tych dokumentów w trakcie procedury o udzielnie zamówienia publicznego. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zupełnie czymś innym jest możliwość dokonania uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, które nie zostały złożone wraz z ofertą, bądź nie zostały złożone w całości a czymś zupełnie innym - niedopuszczalnym w obowiązujących regulacjach prawnych - jest wskazanie na złożenie przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

Wymaga podkreślenia w tym miejscu, że w bardzo istotny sposób uległa zmianie regulacja prawna z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w stosunku do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, która w art. 26 regulowała składanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego dopiero na wezwanie Zamawiającego. 

Obecnie obowiązująca regulacja jednoznacznie przesądza, że takie dokumenty muszą zostać złożone wraz z ofertą, a jedynie istnieje możliwość ich uzupełnienia również w ściśle określonych przypadkach i tylko wtedy, gdy Zamawiający taką okoliczność przewidzi w dokumentach postępowania w odniesieniu do wskazanych przedmiotowych środków dowodowych.

 

Wyrok z dnia 20 sierpnia 2021 r., KIO 1936/21 

Źródło: www.uzp.gov.pl