Możliwość żądania JEDZ-a wyłącznie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zgodnie natomiast z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

W przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, przepisy ustawy Pzp nie wskazują terminu, w którym wykonawca na wezwanie zamawiającego powinien złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Termin ten w wezwaniu określa zamawiający i powinien to być termin realny do złożenia JEDZ-a. 

W przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, podstawą prawną wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia JEDZ-a będzie ten przepis, tj. art. 139 ust. 2 ustawy Pzp. 

W przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, podstawą prawną wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia JEDZ-a nie może być art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ przepis ten dotyczy podmiotowych środków dowodowych. Zgodnie natomiast z art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (także JEDZ) nie jest podmiotowym środkiem dowodowym.

W przypadku, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia JEDZ-a, przepis art. 126 ust. 1 Pzp nie ma zastosowania także w drodze analogii lub odpowiedniego stosowania. Celem wprowadzenia art. 139 ust. 2 ustawy Pzp było bowiem odformalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Przyjęcie, że w przypadku zastosowania art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający powinien wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia JEDZ-a, w nie krótszym niż 10 dni przeczyłoby celowi wprowadzenia do Pzp przepisu art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

Jeżeli na wezwanie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożone oświadczenie będzie niekompletne lub zawierać błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Józef Edmund Nowicki