Niewłaściwe wykonanie obowiązku poinformowania zamawiającego o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku VAT

Przepis art. 225 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

W takim przypadku, zamawiający w celu porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z utrwalonym na gruncie art. 91 ust. 3a Pzp2004 orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawca jest obowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie, jeśli wybór jego oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Należy zauważyć, że zmiana art. 91 ust. 3a Pzp2004 w stosunku do art. 225 ust. 1 ustawy Pzp sprowadza się tylko do dodatkowego obowiązku podania przez wykonawcę stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą.

Wskazanie (zgodnie z art. 225 ustawy Pzp) przez wykonawcę stawki podatku VAT nie wiąże zamawiającego, skoro wykonawca podaje tą informację zgodnie za swoją wiedzą. Oznacza to, że przepis art. 225 ust. 1 ustawy Pzp ma wyłącznie charakter informacyjny. Obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku VAT obciąża zamawiającego, ponieważ zamawiający jako nabywca usługi lub towaru (zamawiający), a nie wykonawca, jest obowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT. Aktualne zatem pozostaje dotychczasowe stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej o informacyjnym charakterze art. 225 ust. 1 ustawy Pzp. 

Z dotychczasowego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że to zamawiający odpowiada za ustalenie, czy oferta danego wykonawcy podlega poprawieniu w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (por. wyrok z dnia 17 września 2015 r., KIO 1966/15).

W orzecznictwie podkreśla się, że „zaniechanie wykonania lub niewłaściwe wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy w stosunku do zamawiającego o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego nie zostało obwarowane sankcją w postaci odrzucenia oferty" (zob. wyroki z dnia 20 listopada 2015 r., KIO 2432, z dnia 8 lutego 2017 r., KIO 170/17, z dnia 10 marca 2017 r., KIO 339/17, z dnia 8 lutego 2017 r., KIO 170/17, z dnia 5 lipca 2016 r., KIO 1085/16).

Jak zauważono w wyroku z dnia 11 grudnia 2015 r., KIO 2555/15 „błędne poinformowanie lub niepoinformowanie Zamawiającego przez wykonawcę o obowiązku doliczenia do zaoferowanej ceny podatku VAT, nie ma wpływu na cenę wykonania zamówienia, gdyż ta informacja wykonawcy wobec Zamawiającego jest irrelewantna. Niezależnie od tego czy wykonawca odpowiednią informację zamieści, cena oferty i tak w ostateczności pozostanie bez zmian".
 

Józef Edmund Nowicki