Postępowanie na dostawy leków podzielone na 106 części i unieważnione w 11 częściach

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonym w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 4 z 2011 r., s. 23-24, „Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.” 

Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy leków zostało podzielone na 106 części i unieważnione w 11 częściach, zamawiający powinien ustalić łączną wartość 11 części, w których postępowanie zostało unieważnione oraz uwzględnić wartość innych leków, jeżeli potrzeba ich udzielenia pojawiła się po udzieleniu zamówienia na dostawy leków z podziałem na 106 części. Chodzi tu o wartość zamówienia na dostawy leków, których zamawiający do upływu terminu składania ofert działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (wartość zamówienia nieprzewidywalnego). 

Ustalając łączną wartość 11 części zamówienia, w których postępowanie zostało unieważnione, z uwzględnieniem wartości zamówienia nieprzewidywalnego na dostawy leków, zamawiający ustala wartość nowego zamówienia, które będzie udzielane w nowym postępowaniu. W takim przypadku do postępowania takiego stosuje się przepisy ustawy Pzp właściwe dla tak ustalonej wartości zamówienia. Jeżeli wartość tak ustalonego zamówienia na dostawy leków będzie mniejsza niż 130 000 zł, do udzielenia takiego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W takim przypadku nie można przyjąć, że do udzielenia takiego zamówienia (o łącznej wartości mniejszej niż 130 000 złotych) zastosowanie będą miały przepisy odpowiednie dla łącznej wartości wszystkich części na jakie przedmiot zamówienia został podzielony pierwotnie, w tym także tych w odniesieniu, do których zamówienie lub zamówienia zostały już udzielone. 

Gdyby przyjąć takie stanowisko za uzasadnione, to w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w kilku częściach o łącznej wartości 10 000 złotych, zamawiający musiałby do udzielenia zamówienia na te części stosować przepisy właściwe dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Należy zauważyć, że średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unije na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego to 98 dni (według Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., s. 40)
 

Józef Edmund Nowicki