Publikacja w BZP informacji o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

„Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), zwana dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”, przewiduje obowiązek zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia, w odniesieniu do którego wyłączony został obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25).

O obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia stanowią:

  • art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 12 ust. 7 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 26 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  • art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), dodany art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Szerzej o ww. regulacjach piszemy w komunikacie dotyczącym wyłączeń stosowania ustawy Pzp przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/wylaczenia-stosowania-ustawy-pzp-obywatele-ukrainy/wylaczenia-stosowania-ustawy-pzp-przewidziane-w-ustawie-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa

Jednocześnie informujemy, że Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia. 

W powyżej informacji Urząd Zamówień Publicznych wskazuje również, jak zamieścić taka informację o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.”

 

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą informacją.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/publikacja-w-bzp-informacji-o-udzieleniu-zamowienia 

 

Zespół wPrzetargach