Zamówienia mieszane w kontekście szacowania wartości zamówienia w opinii Urzędu Zamówień Publicznych

W kontekście szacowania wartości zamówienia należy mieć również na względzie reguły dotyczące łączenia zamówień o charakterze mieszanym. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której w ramach jednego zamówienia, do jednej jego części nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, a do drugiej części tego zamówienia przepisy ustawy Pzp będą miały zastosowanie. W takiej sytuacji należy posługiwać się zasadami określonymi w art. 24-25 ustawy Pzp. 

Przy wyborze określonych reguł dotyczących udzielania zamówień mieszanych należy w pierwszej kolejności ustalić, czy świadczenie ma charakter podzielny czy niepodzielny. Zamówienie będzie podzielne, jeżeli poszczególne jego części mogą istnieć samodzielnie 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający może udzielić zamówienia w częściach lub jednego zamówienia. 

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający udziela zamówienia w częściach, do udzielenia każdego zamówienia stosuje się przepisy ustawy właściwe dla danej części, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp. W przypadku części zamówienia, do której nie stosuje się przepisów ustawy (tj. jeżeli zachodzi wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Pzp, np. na podstawie z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp), udzielenie takiego zamówienia nie podlega żadnym ustawowym regułom proceduralnym. Przywołany wyżej art. 29 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Tym samym, w przypadku, gdy zamawiający zamierza zlecić zamówienia na dostawy podlegające wyłączeniu na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz zamówienia na podobne dostawy, które wyłączeniu nie podlegają, zamawiający może udzielić odrębnych zamówień (tj. dla których wartość ustalona jest odrębnie), o ile jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Za obiektywną przyczynę można przykładowo uznać okoliczności związane z tym, że przedmiot dostawy w jednej z części służy wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. 

W przypadku udzielania jednego zamówienia, jeżeli do jednej części zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, a do drugiej przepisy tej ustawy mają zastosowanie, do całości zamówienia stosuje się przepisy Pzp właściwe dla części, do której mają zastosowanie przepisy Pzp (zob. art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy Pzp). Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość ma część, do której nie stosuje się przepisów Pzp. 

Jeżeli zamówienie jest niepodzielne na części oraz obejmuje równocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i do których tych przepisów nie stosuje się, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 25 ust. 2 zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

 

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2 z 2022 r. Zamówienia mieszane w kontekście szacowania wartości zamówienia