Zmiana umowy w granicach limitu ustawowego

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

W przypadku zmian umowy dokonywanych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie musi zatem sprawdzać, czy zmiana ma charakter istotny czy nieistotny, wystarczy bowiem, że łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy, np. wynikającą ze zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia. Przepis art. 455 ust. 2 ustawy Pzp nie znajduje zastosowania w okolicznościach, gdy zmiana umowy polegałaby tylko na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy, które miałoby na celu wyłącznie zmianę ceny realizacji świadczenia. Zmiany umowy dokonane na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Przepis art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może być stosowany w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego. 

Przesłanka zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp (podobnie jak zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp) jest przesłanką samoistną. Użyte w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp sformułowanie „których łączna wartość” nie obejmuje zatem zmiany wartości umów dokonywanych na podstawie innych przesłanek określonych m. in. w art. 436 ust. 1 pkt 4, art. 439 i art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wielokrotnie dokonywać zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego, przy czym ustawodawca wprowadził zastrzeżenie, że ich łączna wartość musi być mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane. Zmiany te nie mogą powodować zmiany ogólnego charakteru umowy. Przepis ten stosuje się do dostaw, usług lub robót budowlanych (robót dodatkowych), które można było przewidzieć, a wskutek niestaranności nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Tzw. przewidywalne, których nie przewidziano i które trzeba wykonać. 
 

Józef Edmund Nowicki