Znaczenie funktorów „i”, „lub”, „albo” w wezwaniu wykonawcy do udzielania wyjaśnień

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający nie dochował w pełni przyjętego w SWZ sposobu komunikacji z Odwołującym, co miało wpływ na możliwość terminowego udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie zostało bowiem przekazane wyłącznie poprzez platformę ePUAP, zgodnie zaś z postanowieniami SWZ komunikacja z wykonawcami miał odbywać się dodatkowo poprzez użycie poczty elektronicznej.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zasady komunikacji Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w SWZ.

Określając sposoby komunikowania się z wykonawcami, Zamawiający posłużył się spójnikiem „i”. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej właśnie wykładania literalna spornego zapisu SWZ potwierdza zasadność stanowiska prezentowanego przez Odwołującego.

Słusznie bowiem wykonawca założył, że sporne postanowienie SWZ należy interpretować w ten sposób, że korespondencja Zamawiającego będzie również przesyłana wykonawcy na adres poczty elektronicznej. 

Pozostaje to w spójności z informacjami zawartymi w formularzu oferty, w którym wykonawcy w pkt 9 właśnie wskazywali adres poczty elektronicznej do porozumienia się z Zamawiającym w sprawach dotyczących postępowania przetargowego. Taka wykładania spornego zapisy jest również zgodna z zasadami logiki, zgodnie z którymi oba elementy koniunkcji muszą być prawdziwe, aby całe zdanie było prawdziwe. Zamawiający sam uwzględniając zarzuty podniesione w odwołaniu potwierdził zasadność stanowiska Odwołującego.

Poprzez posłużenie się spójnikiem „i” Zamawiający dał wyraz temu, że będzie informował wykonawców o czynnościach związanych z ofertami również poprzez pocztę elektroniczną.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przyjęcie na etapie badania oferty odmiennej interpretacji spornego zapisu SWZ byłoby nieuprawnione. Wykonawca bowiem składając ofertę odczytuje postanowienia SWZ takie jakie one są, mając na uwadze powszechne reguły językowe. Te zaś, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, wskazują, iż wykonawca oczekiwał przesłania wezwania również na skrzynkę poczty elektronicznej wskazanej w formularzu oferty. Jeśli zaś celem Zamawiającego było dopuszczenie różnych kanałów komunikacji, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z jednego uznaje się za skuteczne względem wykonawcy, to wówczas stosowane zapisy powinny znaleźć odzwierciedlenie w SWZ chociażby poprzez użycie spójnika „lub”, „albo’. W SWZ udostępnionej Odwołującemu nie znalazły się jednak takie zapisy stąd też próba ich interpretacji w sposób prezentowany przez Przystępującego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej użycie spójnika „i” w SWZ oznacza, że Zamawiający, w celu skutecznego doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, zobowiązany był również do przesłania treści wezwania na adres poczty elektronicznej Odwołującego. Z żadnego zapisu SWZ nie da się wywieść wniosku formułowanego przez Przystępującego, iż wskazane przez Zamawiającego kanały komunikacji uznać należy za równoważne, co dawało uprawienie Zamawiającemu do skorzystania z któregokolwiek z nich w celu skutecznego dostarczenia zawiadomienia. 

W konsekwencji, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wezwanie do złożenia wyjaśnień nie zostało przekazane wykonawcy zgodnie z postanowieniami SWZ, ponieważ Zamawiający w treści SWZ wskazał, że komunikacja odbywać się będzie dodatkowo przy użyciu poczty elektronicznej. Wezwanie zaś nie zostało przekazane Odwołującemu na wskazany w formularzu oferty adres poczty elektronicznej, co miało wpływ na możliwość terminowego udzielenia odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Skład orzekający w konsekwencji uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 255 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 22 lipca 2021 r., KIO 1520/21
Źródło: www.uzp.gov.pl