Znaczenie wskazania w ofercie konkretnych modeli zaoferowanych urządzeń

Odwołujący złożył formularz oferty, gdzie w tabeli dotyczącej modernizacji wentylacji w budynkach A, B, D i basen zaoferowano dostawę następujących urządzeń i podano pozycje kosztorysu: 1) „Poz. 123.5 Kosztorysu Centrala C6”, 2) „Poz. 123.6 Kosztorysu Centrala C7”, 3) „Poz. 167.5 Kosztorysu Centrala C8”, 4) „Poz. 167.6 Kosztorysu Centrala C9”, 5) „Poz. 167.7 Kosztorysu Centrala C10”, 6) „Poz. 47.5 Kosztorysu Centrala C11”. 

W tabeli dla wszystkich urządzeń wpisano model i producent - „VTS Ventus”, do oferty załączono także kosztorysy szczegółowe. 

Oferta odwołującego została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ w ocenie zamawiającego wykonawca powinien wskazać konkretny model zaoferowanych central wentylacyjnych, bazując na zawartych w projekcie informacjach, kiedy podane w ofercie odwołującego oznaczenie VTS Ventus jest niewystarczające, podobnie symbole wskazane w wyjaśnieniach wykonawcy. 

W wyroku z dnia 25 stycznia 2022 r., KIO 45/22 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w orzecznictwie wskazuje się, iż „treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie wykonane na rzecz zamawiającego na podanych przez niego warunkach umownych, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie przez niego zawarta. Świadczenie wykonawcy ma odpowiadać potrzebom zamawiającego; co oznacza, że sens i zakres oświadczeń składających się na treść oferty odpowiadał merytorycznym wymaganiom zamawiającego.” (por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10 listopada 2011 r., XIX Ga 477/11). Treść oferty dotyczy przedmiotowej strony świadczenia oferowanego zamawiającemu przez wykonawcę - są to wymagania dotyczące przedmiotu umowy, zakres, ilość, jakość, technologia wykonania zobowiązania, parametry techniczne i inne elementy istotne dla realizacji przedmiotu przetargu. 

Mając na uwadze powyższe Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie budzi żadnych wątpliwości, iż w ofercie wykonawca powinien dokładnie określić co zaoferowano zamawiającemu, czyli wskazać model i producenta zaoferowanych central wentylacyjnych, które pozwoliłyby zidentyfikować konkretne urządzenia. Zamawiający wymagał podania jakie urządzenia zostaną mu dostarczone w ramach wykonania robót budowlanych nakazując wypełnienie danych w tabeli formularza oferty dotyczących poszczególnych centrali - informacji dotyczących określonych urządzeń (…). Należało podać, oddzielnie dla każdej centrali: pozycję kosztorysu, ilość, model, producenta i wartość netto (zgodną z kosztorysem). 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że dokumentacja postępowania jest kierowana do profesjonalisty, który składając ofertę powinien w niej jednoznacznie sprecyzować co zaoferował i wycenił, inaczej nie jest możliwe faktyczne zweryfikowanie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami dokumentacji zamówienia. W szczególności podanie informacji w tabeli w pozycji model powinno określać konkretne urządzenie (a nie kilkanaście urządzeń), które zostało wycenione w ostatniej pozycji tabeli (wartość netto), co nie wymaga żadnych szczegółowych wyjaśnień kierowanych do wykonawcy działającego na rynku zamówień publicznych. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dane z oferty nie pozwalały na powiązanie konkretnej centrali z podanymi cenami za urządzenie. Natomiast jeżeli odwołujący miał wątpliwości jak wypełnić formularz ofertowy, to powinien wykorzystać możliwość zadania pytania zamawiającemu na etapie przed złożeniem oferty. 

W złożonej ofercie w pozycjach model i producent odwołujący wpisał VTS Ventus, gdzie producentem jest VTS, a modelem urządzeń Ventus. Takie oznaczenie nie pozwala na ustalenie jakie urządzenie wyceniono, ponieważ nie konkretyzuje określonej, jednej centrali wentylacyjnej o konkretnych, możliwych do zweryfikowania parametrach. Odwołujący także nie wykazał, że na podstawie informacji z jego oferty można wywieść jakie konkretnie centrale (o jakich parametrach) wycenił i zaoferował, a tym samym zweryfikować czy jego oferta spełnia wymagania SWZ - parametry techniczne wskazane w dokumentacji zamówienia. Skoro więc podane dane nie określają w sposób jednoznaczny zaoferowanych przez odwołującego urządzeń wentylacyjnych, a zamawiający nie jest w stanie ustalić co zaoferował wykonawca, to oferta posiada istotną, nieusuwalną wadę. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że Odwołujący podnosił wprawdzie, że wskazał model i producenta, tak jak określa to VTS, jednakże sposób wykładni pojęcia „model” dokonany przez producenta jego urządzeń, nie zwalnia wykonawcy ze skonkretyzowania przedmiotu swojej oferty. Innymi słowy, niezależnie jak dany producent definiuje „model” produkowanego urządzenia, profesjonalista w ofercie powinien w taki sposób oznaczyć przedmiot zamówienia, aby wiadomym było co dokładnie wycenił. 

Należało zatem wskazać takie oznaczenie urządzenia, by zamawiający z oferty powziął wiedzę jakie centrale, o jakich parametrach wyceniono w pozycji wartość netto i w kosztorysie szczegółowym, aby zweryfikować, czy oferta odpowiada wymaganiom dokumentacji postępowania. 

Zgodnie zaś z danymi ze strony internetowej VTS, produkty jakie oferuje producent to m.in. centrale modułowe Ventus czy centrale kompaktowe Ventus Compact i jest to grupa produktów/typ urządzenia. Oznaczenie „Ventus” w żaden sposób nie precyzuje konkretnej centrali wentylacyjnej. Podobnie dane w kosztorysie szczegółowym OIdwołującego nie identyfikują w sposób jednoznaczny danej, jednej centrali o ustalonych cechach technicznych, ponadto Odwołujący posłużył się sformułowaniem „np.” przed podaniem symboli urządzenia. 

Wydruki ze strony internetowej producenta VTS (załącznik nr 2 do odpowiedzi na odwołanie) wskazują, że „Ventus” to kilkanaście różnych centrali wentylacyjnych różniących się wielkością, czyli informacja ta pozwala jedynie na określenie gabarytów obudowy (typu obudowy charakterystycznego dla linii produktów Ventus), a nie konkretnej centrali o ustalonych parametrach technicznych. Stąd informacje te nie precyzują zakresu świadczenia wycenionego w ofercie, tym samym uniemożliwiają ocenę jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Odwołujący nie przedstawił też np. karty katalogowej, gdzie modelem byłby „Ventus” – zgodnie z dokumentacją postępowania (STWiOR) karty central będą wymagane na dalszym etapie zamówienia. 

Ponadto przyjęcie optyki Odwołującego, że oznaczeniem modelu jego central wentylacyjnych jest Ventus powoduje niezgodność formularza oferty z kosztorysem szczegółowym. 

Zatem, aby oferta została uznana za zgodną z warunkami zamówienia wykonawca powinien złożyć prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, w którym należało podać konkretne dane oferowanych urządzeń w tym model i producenta, zaś wskazane pozycje powinny znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztorysach szczegółowych. Oba oświadczenia powinny być spójne ze sobą i zgodne z dokumentacją postępowania.

Natomiast rozbieżność formularza ofertowego i przedmiotowego środka dowodowego powoduje merytoryczną wadę oferty, ponieważ mamy niezgodność dla central C6, C7 i C11, gdzie w formularzu ofertowym jest „Ventus”, a w kosztorysie zawarto oznaczenie dla urządzeń linii „Ventus Compact”.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.