Przynależność do tej samej grupy kapitałowej małżonków

Przynależność do tej samej grupy kapitałowej występuje, gdy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą rodzajowo podobną złożą odrębne oferty w tym samym postępowaniu lub na tę samą część zamówienia.

W wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r., KIO 1181/14; KIO 1182/14; KIO 1183/14; KIO 1194/14; KIO 1195/14, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „(…) za udowodnione należy uznać ustalenie, że wykonawcy jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadają ustawową wspólność majątkową małżeńską.

Biorąc pod uwagę definicję legalną grupy kapitałowej (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) można uznać, że odwołujący małżonkowie - przedsiębiorcy mogą wywierać na siebie wpływ w rozumieniu powołanego przepisu. Należy stwierdzić, że ustalenie istniejących powiązań w każdym wypadku wymaga precyzyjnych wyjaśnień zważywszy na doniosłe skutki faktyczne i prawne wyniku takiego ustalenia.

Należy przyznać rację odwołującym, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie dokonywano oceny wykonawców będących małżonkami pod kątem przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. Jednakże w praktyce obrotu gospodarczego składanie ofert przez małżonków, z których każdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą takie sytuacje się zdarzają. W przetargu nieograniczonym na utrzymanie dróg na terenie miasta Sz. w zakresie oznakowania pionowego przeprowadzonym w 2010 r. odrębne oferty złożyli m.in. małżonkowie, z których każdy prowadził samodzielność działalność gospodarczą pod tym samym adresem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Urząd Ochrony i Konkurencji w decyzji (…) ustalono, że przedsiębiorcy ci zawarli porozumienie ograniczające konkurencję prowadzące m.in. do wyboru przedsiębiorcy, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia i zakazano dalszego jej stosowania (…).

W powyższym stanie faktycznym uznano, że zaszła przesłanka odrzucenia oferty jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji tj. z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. Należy przy tym zauważyć, że składane oferty wzajemnie ze sobą konkurowały, co prowadziło do skutków opisanych w decyzji.”.

Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do zagadnienia wykonawców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadających ustawową wspólność majątkową małżeńską, zwróciła natomiast uwagę, że w świetle definicji legalnej grupy kapitałowej (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) można uznać, że odwołujący małżonkowie - przedsiębiorcy mogą wywierać na siebie wpływ w rozumieniu powołanego przepisu, jednakże „ustalenie istniejących powiązań w każdym wypadku wymaga precyzyjnych wyjaśnień zważywszy na doniosłe skutki faktyczne i prawne wyniku takiego ustalenia”.

Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wykonawcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadających ustawową wspólność majątkową małżeńską należeli do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jakkolwiek nie mieli świadomości co do tego faktu, co wynika z treści złożonych zamawiającemu wyjaśnień. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła natomiast uwagę, że przynależność do tej samej grupy kapitałowej występuje, gdy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą rodzajowo podobną złożą odrębne oferty w tym samym postępowaniu lub na tę samą część zamówienia (jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych).

 

Wyrok z dnia 26 czerwca 2014 r., KIO 1181/14; KIO 1182/14; KIO 1183/14; KIO 1194/14; KIO 1195/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl