Za czyn nieuczciwej konkurencji uznać należy manipulowanie ceną oferty przez określanie cen jednostkowych

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający dokonując badania i oceny oferty obowiązany jest ustalić, czy jej złożenie nie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ww. przepisów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w skrócie „uznk”), znamiona czynu nieuczciwej konkurencji wyczerpuje takie działanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznać należy m. in. manipulowanie ceną oferty przez określanie cen jednostkowych w taki sposób, że część cen określana jest na poziomie rażąco niskim, nie pozwalającym na pokrycie rzeczywistych kosztów i nakładów związanych z realizacją zamówienia. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej działanie przystępującego stanowiło takiego rodzaju manipulowanie ceną oferty. 

Opisane wyżej określenie cen jednostkowych składników H6, H7, H9 i H10 praktycznie zagwarantowało przystępującemu, że jego oferta w kryterium „Cena” uzyska korzystną ilość punktów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 Uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę określone w SIWZ zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” zamawiający miał podstawy uznać, że działanie przystępującego wypełniło przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk, a działanie przystępującego jest świadome i nakierowane na eliminację z postępowania innych wykonawców. Tym samym obowiązkiem zamawiającego było odrzucenie oferty przystępującego. 

Ponadto biorąc pod uwagę cenę oferty przystępującego, treść złożonych przez Przystępującego wyjaśnień oraz załączoną do nich szczegółową kalkulację ceny oferty zamawiający powinien uznać, że cena ta została skalkulowana na poziomie rażąco niskim. 

Przystępujący wprost oświadczył, że „złożona oferta opiewa na kwotę 22.272,50 zł. (...) na podstawie dotychczasowej współpracy szacujemy osiągnięcie dodatkowych dochodów (...). 

Dodatkowy dochód pozwala na pokrycie różnicy między ofertą a faktyczną wyceną”. 

W tej sytuacji uznać należało, że przystępujący w pełni świadomie skalkulował cenę oferty poniżej kosztów świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, faktycznych zysków upatrując w działalności na rzecz podmiotów trzecich.

 

Wyrok z dnia 7 lipca 2020 r., KIO 1042/20
Źródło:  www.uzp.gov.pl