Wpisanie w formularzu oferty w pozycji dotyczącej podatku VAT „–„ nie oznacza, że oferta została źle skalkulowana

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za bezzasadny zarzut dotyczący nieprawidłowego wypełnienia formularza cenowego.

W formularzu oferty zamawiający oczekiwał wpisania ceny ofertowej, w tym także kwoty należnego podatku VAT.

Przystępujący E. sp. z o.o. w pozycji dotyczącej podatku VAT wpisał „–„. Bezsporna pomiędzy stronami jest okoliczność, że w niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia jest objęty zwolnieniem od podatku VAT.

Sposób wypełnienia przez Przystępującego E. sp. z o.o. formularza cenowego w zakresie pozycji dotyczącej podatku VAT w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej jednoznacznie wskazuje, że wykonawca ten wskazał, że usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie można uznać, aby Przystępujący E. sp. z o.o. wypełnił formularz sprzecznie z wymaganiami SIWZ w zakresie przygotowania oferty. Wykonawca ten nie wpisał żadnej nieprawidłowej stawki podatku VAT. Przystępujący E. sp. z o.o. nie wpisał bowiem ani 8%, ani 23% ani 0%, tym samym nie doszło do żadnej omyłki w określeniu podatku VAT.

Wpisany „–„ nie oznacza, że oferta została źle skalkulowana. Oznacza jedynie, że w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, a więc nie powstanie obowiązek zapłaty tego podatku.

Podkreślić należy, że kwota netto i brutto zostały wyliczone w sposób prawidłowy, zatem nie można mówić o nieprawidłowym obliczeniu ceny.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej określenie „–„ nie wpływa na poprawność wypełnienia oferty i nie stanowi uchybienia, które mogłoby prowadzić do odrzucenia oferty Przystępującego E. sp. z o.o.

 

Wyrok z dnia 15 kwietnia 2015 r., KIO 626/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl