Czy pusta, niewypełniona pozycja w formularzu cenowym zawsze skutkuje odrzuceniem oferty?

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 Pzp2004 (aktualnie art. 226 ust. 1 pkt 6 i 10 ustawy Pzp) z uwagi na pozostawioną zupełnie pustą, niewypełnioną pozycję nr 26 formularza cenowego. Zamawiający wskazał, że ponieważ cena oferty jest ceną ryczałtową, to właśnie pozycje określone w formularzu cenowym porządkowały sposób skalkulowani ceny oferty i zawierały elementy konieczne do wyceny. 

W żadnym z postanowień SIWZ nie dopuszczono możliwości skalkulowania ceny oferty w inny sposób. W wyniku braku wyceny ww. pozycji wykonawca popełnił też błąd w wyliczeniu ceny oferty, ponieważ nie ujął w niej wszystkich wymaganych elementów, określonych w formularzu cenowym. 

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert i każdy z wykonawców wycenił ofertę zgodnie z formularzem cenowym, wypełniając wszystkie jego pozycje, w tym pozycję nr 26. 

Odwołujący w odwołaniu nie kwestionował samego braku wypełnienia pozycji nr 26 „obsługa geodezyjna” z formularza cenowego, jednakże podnosił, że okoliczność ta jest bez znaczenia z uwagi na fakt, że Zamawiający nie podał w SIWZ, że wymaga wypełnienia wszystkich pozycji, a pozycja ta została skalkulowana w innych pozycjach, natomiast samo jej niewypełnienie nie uniemożliwia i nie utrudnia rozliczeń między stronami. Izba uznała, że z powyższym stanowiskiem Odwołującego nie sposób się zgodzić. 

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał wprost złożenia wraz z ofertą formularza cenowego, który nie podlegał uzupełnieniu. Niepodanie wymaganych wartości jest istotnym brakiem treści oferty, oznacza bowiem brak określenia elementów ceny jednostkowej czyli elementów istotnych dla przyszłego zobowiązania umownego, na podstawie których wyliczane będzie wynagrodzenie wykonawcy oraz dokonywane będą zmiany tego wynagrodzenia w dopuszczalnym zakresie. Brak ten powoduje, że oferta danego wykonawcy w warstwie merytorycznej nie odpowiada wymaganiom SIWZ, ponieważ treścią oferty nie objęto całego zakresu przedmiotowego przyszłego zobowiązania, nie wyceniając jednego z jego elementów. 

Brak podania wartości ceny jednostkowej powoduje, że niemożliwe jest ustalenie wynagrodzenia za wykonanie elementu umowy w toku jej realizacji. Jest to istotna nieścisłość treści oferty wykonawcy, której zamawiający nie może samodzielnie poprawić, jeżeli brak jest możliwości samodzielnego wyliczenia tej wartości na podstawie innych danych wynikających z formularza cenowego. (…) 

Odnosząc się zaś do ogólnych oświadczeń, m.in. o zapoznaniu się i akceptacji postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy, które zostały przez Odwołującego złożone, należy stwierdzić, iż są one niewystarczające i mają niewielki walor, bowiem braku istotnego elementu oferty stanowiącego przedmiot rozpatrzenia nie może zastąpić ogólna deklaracja w ofercie o spełnieniu wszystkich warunków SIWZ. Równocześnie, żaden z dokumentów, przedłożonych przez Odwołującego wraz z ofertą, nie zawiera informacji o cenie za obsługę geodezyjną. 

Twierdzenia Odwołującego, iż została ona ujęta w kosztach innych pozycji stanowi nieuprawnioną inżynierię cenową. Próżno szukać takiego postanowienia SIWZ, które umożliwiałoby przeniesienie wyceny z jednej pozycji do drugiej formularza cenowego. Niezależnie od tego, powyższe nie mieściłoby się w granicach prawa. 

Nawet przy cenie ryczałtowej przedmiot zamówienia winien zostać prawidłowo wyceniony, w sposób ściśle określony przez Zamawiającego, a zgoda na to, aby niektórzy wykonawcy nie stosowali się do ogólnych założeń SIWZ jest sprzeczna z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

W konsekwencji Izba doszła do przekonania, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp2004.

 

Wyrok z dnia 12 marca 2021 r., KIO 503/21

Źrodło:  www.uzp.gov.pl