Czy wykonawca ponosić negatywne konsekwencje zastosowania w złożonej ofercie podstawowej stawki podatku VAT?

Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

W wyroku z dnia 8 lipca 2019 r., KIO 1046/19  KIO 1065/19, Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygała, czy nieprawidłowe określenie stawki podatku VAT w formularzu ofertowym stanowi błąd w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, skutkujący koniecznością odrzucenia oferty.

Należy zauważyć, że kwestią tą zajmował się Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 oraz uchwale z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt: III CZP 53/11 zawarł tezę, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w związku  z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).

Nie budzi zatem żadnych wątpliwości Sądu Najwyższego, że przyjęcie przez wykonawcę w cenie oferty niewłaściwej stawki podatku VAT winno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, chyba że błędna stawka podatku nadaje się do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako tzw. inna omyłka.

Odnośnie możliwości poprawienia nieprawidłowej stawki podatku  w uzasadnieniu jednej z uchwał wyjaśniono, że: „jedynie wówczas jeśli zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę podatku VAT, kształtującą przecież takie wysokość określonej  w ofercie ceny, to dopiero wtedy może dojść do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty”.
Sąd Najwyższy podkreślił również, że obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie należytej oceny ofert,  w tym również zbadanie oferty pod względem prawidłowości zastosowanej stawki VAT.

Tymczasem zamawiający zaniechał nałożonego na niego obowiązku przyjmując obydwa rozwiązania za dopuszczalne, gdyż jak twierdził wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji zastosowania podstawowej stawki podatku VAT zamiast preferencyjnej na gruncie przepisów ustawy Pzp. W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, co wynika wprost z cytowanych wyżej uchwał Sądu Najwyższego, że konsekwencją zastosowania niewłaściwej stawki podatku VAT  w ofercie, jest jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, w niektórych przypadkach, dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę podstawowej stawki VAT, uznając że takie działanie nie może być uznane za niekonkurencyjne w stosunku do innych wykonawców. W wyroku z dnia 8 lipca 2019 r., KIO 1046/19  KIO 1065/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała jednak, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty zawsze, jeżeli stwierdzi błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu.

Ustawodawca w żaden sposób nie dookreślił, jakie błędy skutkują odrzuceniem oferty, nie dokonał w tym zakresie żadnego zróżnicowania. Przyjąć zatem należy, że chodzi tutaj o każdy błąd polegający na zastosowaniu nieprawidłowej stawki VAT, i to niezależnie od tego, czy wykonawca zastosował stawkę niższą czy też wyższą od prawidłowej, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie może zatem stanowić argumentu, wpływającego na rozstrzygnięcie sprawy, że nawet w przypadku gdyby wykonawca M. na cały zakres zamówienia zastosował stawkę preferencyjną, to i tak nie miałoby to wpływu na pozycję rankingową tego wykonawcy.

Podkreślenia wymaga, że cena oferty stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny ofert i w związku z tym nie może być żadnych wątpliwości co do jej wysokości czy też sposobu w jaki została ona obliczona.
Jeżeli mówić o „cenie” czy „błędach w obliczaniu ceny”, to nie sposób przyjąć cenę - skoro ma to być cena brutto - z nieprawidłową stawką podatku od towarów i usług, gdyż byłaby to ewidentnie cena błędnie obliczona. Trzeba mieć na uwadze to, że o porównywalności ofert w zakresie oferowanej ceny można mówić wyłączne w tych przypadkach, w których porównywane ceny zostały obliczone według tych samych reguł.

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp to na zamawiającym ciąży obowiązek  określenia w SIWZ opisu sposobu obliczenia ceny, a ten jest przecież wiążący dla wykonawców. Tylko zatem oferty, które zawierają cenę obliczoną zgodnie  ze sposobem wskazanym w SIWZ mogą być przedmiotem porównania przez zamawiającego w toku czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (tak też w Wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu sygn. akt III Ca 215/19).

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje  i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wypełnieniem tego obowiązku, w przypadku gdy wykonawca błędnie wskaże właściwą stawkę podatku VAT w swojej ofercie, będzie odrzucenie oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający, który tego nie czyni, narusza art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

Orzecznictwo:  www.uzp.gov.pl