Czy brak podpisu na każdej ze stron specyfikacji technicznej sprzętu oznacza, że wykonawca nie dochował wymogu formy pisemnej oferty?

Czy brak podpisu na każdej ze stron specyfikacji technicznej sprzętu oznacza, że wykonawca nie dochował wymogu formy pisemnej oferty?


Odwołujący podniósł, że Wykonawca A. złożył wraz ofertą specyfikację techniczną, jako niepodpisany dokument, bez możliwości identyfikacji osoby składającej ww. oświadczenie.

Zgodnie natomiast z treścią SIWZ oferta miała zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Forma pisemna określona została w art. 78 § 1 k.c. Oznacza ona złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia.

Odwołujący zwrócił również uwagę na fakt, że postawiony na stronach części oferty znak nie stwarza w stosunku do osób trzecich pewności, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania A. w postępowaniu, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami kodeksu cywilnego i cytowanymi powyżej orzeczeniami. Postawiony znak nie stanowi oświadczenia woli A. w rozumieniu art. 60 k.c. Dokumenty dotyczące essentialia negotii przyszłej umowy (specyfikacja techniczna sprzętu) nie zostały podpisane przez A., a podpisane powinny zostać odrębnie poszczególne części każdego z dokumentów - zamawiający dzieląc zamówienie na części przedstawił do podpisania odrębne oświadczenia, ponadto jako załączniki zostały dołączone odrębne umowy.

Zdaniem Odwołującego, oferta A. powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 8 ustawy P.z.p.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej „Nawet jeśli uznać, że Przystępujący nie dopełnił wymogu złożenia podpisu na każdej ze stron specyfikacji technicznej, to nie oznacza, że nie podpisał oferty i w związku z tym oferta jest niepodpisana. Brak złożenia podpisu na każdej ze stron specyfikacji technicznej oznacza niezgodność z formalnym wymaganiem SIWZ, nie oznacza jednak nie dochowania wymogu podpisania oferty i nie oznacza, że Zamawiający nie odrzucając oferty Przystępującego z postępowania naruszył artykuł 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.”.


Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 listopada 2014 r., KIO 2259/14

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję