Znaczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

0. LOGO SuperPrzetargi.png  https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

W wyroku z dnia 7 czerwca 2022 r., KIO 1398/22 Krajowa Izba Odwoławcza za uzasadniony uznała także zarzut dotyczący niepełnego uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty Odwołującego.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że w wyroku z dnia 9 lipca 2021 r., KIO 1629/21, KIO 1638/21 stwierdzono, iż przepis art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp „stanowiący realizację zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, takich jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek zakomunikowania wykonawcom, dlaczego uznał, że dana oferta podlega odrzuceniu, a po stronie wykonawcy kształtuje prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn odrzucenia oferty.

To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z ww. przepisem wykonawca po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie - jakie zarzuty sformułować w odwołaniu i w jaki sposób polemizować ze stanowiskiem zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o odrzuceniu oferty powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł się do wskazanych przez zamawiającego uchybień ustosunkować. W związku z powyższym zasadność zarzutów odwołania kwestionujących czynność odrzucenia oferty może być oceniana wyłącznie w zakresie tych okoliczności, które zostały przez zamawiającego przedstawione jako uzasadniające odrzucenie oferty. Ocena dokonywana przez Izbę w tym zakresie nie może więc wykraczać poza uzasadnienie przedstawione przez zamawiającego i polegać na badaniu istnienia podstaw do odrzucenia oferty w szerszym aspekcie.” 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej powyższych standardów nie spełniało uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że Zamawiający przedstawił stan faktyczny - przywołał postanowienia SWZ oraz treść wykazu osób Odwołującego, natomiast w zakresie przyczyn, które legły u podstaw odrzucenia oferty wskazał jedynie, że po analizie dokumentów stwierdził, iż wykonawca warunków udziału w postępowaniu nie spełnił. Przedstawionego przez Zamawiającego uzasadnienia nie można uznać za pełne i wyczerpujące. Zamawiający nie wskazał na konkretne przesłanki, które spowodowały, że oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego. W żaden sposób nie powiązał i nie przedstawił analizy warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do złożonego przez Wykonawcę wykazu osób. Odwołujący nie uzyskał wiedzy, czym kierował się Zamawiający odrzucając ofertę. Wynika to również z treści uzasadnienia odwołania i pisma procesowego, gdzie Odwołujący formułując podstawy prawne i faktyczne zarzutów niejako domyśla się, jakie przesłanki spowodowały odrzucenie oferty. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne czynności zamawiającego w postępowaniu ma istotne znaczenie, w szczególności w kontekście realizacji zasady przejrzystości postępowania, możliwości podjęcia polemiki z decyzją zamawiającego przez wykonawcę, ale i oceny prawidłowości działań zamawiającego dokonywaną przez Krajową Izbę Odwoławczą.  

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że Zamawiający nie wskazał także w uzasadnieniu przyczyn odstąpienia od wezwania wykonawcy w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Lakoniczne w tym zakresie wyjaśnienia Zamawiający złożył dopiero na rozprawie. Wobec powyższego Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że uzasadnienie odrzucenia oferty zostało sporządzone z naruszeniem art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.