Skuteczne odrzucenie oferty złożonej w formacie .RAR

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał, że Zamawiający odrzucił jego ofertę wskazując, że została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, bowiem została złożona w formacie. rar, a był to format pliku, który został jednoznacznie niedopuszczony w SWZ. W SWZ Zamawiający wskazał, że dokumenty złożone w takim pliku zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Zdaniem Odwołującego tak rygorystyczne stwierdzenie po złożeniu oferty winno przejawiać się reakcją Zamawiającego odmienną od tej którą podjął. Odwołujący stwierdził, że „Zamawiający przestrzegając zasad opisanych w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 Pzp ofert złożonych nieskutecznie, tj. takie których nie można otworzyć, odczytać lub ich złożenie narusza zasadę równego traktowania wykonawców i dostępu do zamówienia lub stawia Odwołującego w pozycji uprzywilejowanej w prowadzonym postępowaniu w ogóle nie powinien otwierać i publikować w zestawieniu.

Natomiast Zamawiający ofertę Odwołującego „złożoną nieskutecznie” w pliku. rar. otwiera przy użyciu programu rekomendowanego w SWZ (tj. 7Z), a następnie po zapoznaniu się z jej treścią publikuje ją na stronie internetowej w informacji z otwarcia ofert i udostępnia odczytane w niej informacje. Po stwierdzeniu, że jest ofertą najkorzystniejszą (poza użyciem formatu rar. do pakowania nie stwierdza żadnych innych uchybień związanych w zakresie wymagań technicznych oraz organizacyjnych w sporządzaniu lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) podejmuje decyzję o jej odrzuceniu.”

Odwołujący podniósł, że przepisy Pzp w związku z elektronizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wymagają złożenia poszczególnych plików w formatach dopuszczalnych przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej: „rozporządzenie”). Wskazane w ww. akcie prawnym formaty danych to pewne minimum, które zamawiający musi zawsze zachować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć katalog akceptowalnych w postępowaniu formatów danych. Jak wynika z załącznika do ww. rozporządzenia do kompresji (zmniejszania objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:. zip.tar.gz (.gzip). Prawodawca nie dopuścił do kompresji danych popularnego formatu. rar, co najpewniej jest spowodowane okolicznością, iż program WinRar w przeciwieństwie do programu 7-zip jest rozwiązaniem komercyjnym. 

Odwołujący postawił natomiast pytanie: Czy jednak użycie formatu .rar automatycznie powinno skutkować odrzuceniem oferty? Odwołujący przywołał fragment uzasadnienia wyroku z dnia 3 sierpnia 2020 r., KIO 1451/20.

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu w formacie. rar, który to format pliku został jednoznacznie wykluczony w SWZ. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, ponieważ nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że słusznie zauważył Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty Odwołującego, że w rozdziale XIII. SWZ zostały określone wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gdzie Zamawiający wskazał m.in., że formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jak też, że: „14. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują:. rar. gif. bmp. numbers. pages.

Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.” Ponadto Zamawiający w ww. rozdziale w pkt 9 podał, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej, dotyczące m.in. składania ofert znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod wskazanym adresem.

 

Wyrok z dnia 11 kwietnia 2023 r., KIO 825/23

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.