Odrzucenie oferty (uznanie oferty wykonawcy wykluczonego za odrzuconą) - art. 24 ust. 4

27 cze 2017, 00:10 Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego​?

Czym innym jest badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym podstaw wykluczenia wynikających z art. 24 ust. 1 Pzp, a czym innym niezgodność merytoryczna treści oferty z treścią SIWZ, analizowana przez zamawiającego w ramach oceny ofert. To rozdzielenie wyraźnie można zaobserwować w postępowania wielostopniowych, gdzie dokumenty podmiotowe składane są wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ewentualne braki w tym zakresie, które nie zostaną skutecznie uzupełnione mogą być podstawą odrzucenia oferty w oparciu o art. 24 ust. 4 Pzp (dla przetargu nieograniczonego) albo w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzpo (dla postępowań wielostopniowych).

czytaj więcej
ś