Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i nie jest już konieczne jeszcze taką ofertę odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp

Odrzucenie oferty a uznanie oferty za odrzuconą w przetargu nieograniczonym

 

Ze względu na wykluczenie obecnego odwołującego z postępowania zamawiający odrzucił ofertę obecnego odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert«. Przepis ten nie odnosi się wprost do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a należy go stosować w postępowaniach wieloetapowych jak np. przetarg dwustopniowy, gdzie wyraźnie oddzielony jest etap sprawdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu od kolejnych czynności składania ofert oraz ich oceny.

Izba wskazuje, że do stosowania w trybie przetargu nieograniczonego jest właściwy przepis art. 24 ust. 4 Pzp, który brzmi »Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą« i nie jest już konieczne jeszcze taką ofertę odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający powinien po wykluczeniu obecnego odwołującego z postępowania uznać ofertę tego wykonawcy za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp, a nie odrzucać oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jednak to uchybienie zamawiającego nie miało wpływu na wynik postępowania.

A więc Izba nie może uwzględnić zarzutu, zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp, który brzmi »Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia«.  

W związku z tym Izba nie może przychylić się do zarzutów trzeciego i czwartego bezpodstawnego wykluczenia odwołującego i odrzucenia oferty odwołującego.  

 

Wyrok z dnia 19 stycznia 2018 r., KIO 3/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

ś