Czy rozumiesz cel i sens ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenia ex ante)

Zgodnie z art. 213 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, z uwzględnieniem art. 216 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie natomiast z art. 306 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający, po wszczęciu postępowania, może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Na podstawie art. 216 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11–14 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 216 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11–14 ustawy Pzp nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 216 ust. 1 ustawy Pzp.

Przekazanie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy ma umożliwić wykonawcom uzyskanie informacji o przedmiocie zamówienia, a także umożliwić im zakwestionowanie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, gdy nie zachodzą przesłanki ich zastosowania. Nie będzie stanowić podstawy do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki okoliczność, że żaden wykonawca nie zakwestionował wyboru trybu dokonanego przez zamawiającego, mimo że ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sytuacji, gdy zamawiający nie wykaże, że „miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą” (zob. art. 457 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp). Wykazanie, że zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, powinno wynikać z uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, a także potwierdzających to dokumentów. Należy zauważyć, że uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki zawiera ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi podstawę podjęcia decyzji przez kierownika zamawiającego o zastosowaniu tego trybu udzielenia zamówienia.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ma charakter fakultatywny. Główną korzyścią, jaką odnosi zamawiający z publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, jest uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co do zasady bowiem zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający m.in. z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia. 

Zgodnie natomiast z art. 457 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli w przypadku określonym w art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Znaczenie normatywne art. 457 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. jest takie, że umowa w sprawie zamówienia publicznego nie będzie podlegała unieważnieniu nawet w sytuacji, gdy zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki wbrew przesłankom określonym w Prawie zamówień publicznych, o ile uprzednio zamawiający ten skorzystał z możliwości publikacji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, dochował terminu wstrzymania się z zawarciem umowy i pozostawał w usprawiedliwionym przekonaniu, iż jego działanie jest zgodne z prawem. Powyższy przepis jest spójny z art. 515 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, ustanawiającym terminy do wniesienia odwołania. 

Artykuł 457 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp określa bowiem termin wstrzymania się przez zamawiającego z zawarciem umowy (tzw. standstill) i jest to odpowiednio 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP albo 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.

 

 

Józef Edmund Nowicki