Istotą art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia z treścią zmodyfikowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postanowień SIWZ

Zamawiający, dokonując modyfikacji treści SIWZ w „Ogłoszeniu dodatkowych informacji” z dnia 4.11.2016r. oraz 6.12.2016r. w poz. „Inne dodatkowe informacje” wprowadził zapis o treści: „Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej”.

Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, iż użyte przez Zamawiającego sformułowanie o treści jak wyżej ma charakter ogólny i nie stanowi wypełnienia dyspozycji art. 38 ust.4a pkt 2 Pzp. Istotą przywołanego przepisu ustawy jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia z treścią zmodyfikowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego postanowień SIWZ. W analizowanym stanie faktycznym Zamawiający, modyfikując postanowienia SIWZ do takiej zgodności nie doprowadził.

Sama formalna publikacja ogłoszenia o zmianie, jaka miała miejsce w tym przypadku, bez podania treści informacji, które uległy zmianie nie stanowi wypełniania obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 4a pkt 2 Pzp. Odmienne stanowisko Zamawiającego, wyrażone w tym zakresie w zgłoszonych zastrzeżeniach jest niezasadne.

Zgodzić się należy ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na zastrzeżenia, iż zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania ze standardowego formularza 14 „Sprostowanie” pkt 3 Formularza F14 nie należy stosować do wprowadzania zmian w dokumentacji przetargowej, można go wykorzystać wyłącznie w celu powiadomienia o wprowadzeniu zmian w dokumentacji. Jednak podanie informacji o wprowadzeniu zmian w dokumentacji nie jest zmianą treści ogłoszenia i nie prowadzi do zgodności postanowień ogłoszenia ze zmienionymi postanowieniami SIWZ. Przywołać należy także stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 stycznia 2016 r. KIO/KD 3/16, w której wskazano m.in. „zmiana SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy zamawiający dokonuje zmiany treści postanowień SIWZ, które w tożsamej lub zbliżonej postaci występują w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do katalogu takich opisów występujących w obu dokumentach zaliczyć można określenie przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kwoty wadium, terminy składania ofert itd.

Jeżeli zatem dokonanie zmiany nastąpi tylko w SIWZ, a w ogłoszeniu o zamówieniu pozostanie opis w wersji pierwotnej to występuje niezgodność z dokonaną przez zamawiającego zmianą.

Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu wymaga zawsze aktualizowania tego drugiego dokumentu celem zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wskazać należy, że zakres wydanej opinii wynika ze zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń. W tym stanie rzeczy, wobec braku zgłoszenia zastrzeżeń co do naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, opinia wydana przez Krajową Izbę Odwoławczą dotyczy wyłącznie naruszenia art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp.  

 

Uchwała z dnia 22 stycznia 2018 r., KIO/KU 1/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl