Skutki prawne niezamieszczenia w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu informacji o zastosowaniu „procedury odwróconej”, w przypadku, gdy zamawiający zastosował taka procedurę

UZP/DKUE/KU/78/16 - wynik kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

„Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, procedura odwrócona polega na tym, że zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zaniechanie zamieszczenia odpowiednich zapisów w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu odnośnie zastosowania powyższej procedury, wyklucza taką możliwość. Tym samym, zamawiający w kontrolowanym postępowaniu biorąc pod uwagę brak wskazania w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu zamiaru stosowania procedury odwróconej, nie był uprawniony do jej zastosowania, a w konsekwencji - miał obowiązek najpierw zbadać, czy wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu (na podstawie przedłożonych przez nich oświadczeń JEDZ), a następnie dokonać oceny ofert.

Z wyjaśnień zamawiającego z dnia 7 grudnia 2016 r. wynika, że zamawiający zaniechał powyższych czynności w stosunku do wszystkich wykonawców a zatem w praktyce zastosował procedurę odwróconą mimo braku takiego wskazania w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu.

Wobec powyższego należy uznać, że nie przewidując w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości zastosowania procedury odwróconej, a stosując ją w praktyce, zamawiający naruszył art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania”.


 Zob. link do wyniku kontroli:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/33946/Budowa-i-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-Nr-678-na-odcinku-od-m.-Horodniany-do-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-Nr-682-w-m.-Markowszczyzna.pdf  >>>

 

ś