Zamawiający nie zamieścił SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, ponieważ nie posiadał strony internetowej

Prezes UZP wskazał, że z dokumentacji kontrolowanego postępowania wynika, że Zamawiający nie zamieścił SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. W toku postępowania wyjaśniającego, uzasadniając powyższe zaniechanie Zamawiający wskazał, że nie posiada strony internetowej.

W ocenie Prezesa UZP, Zamawiający nie publikując ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej naruszył zasadę jawności postępowania wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawę Pzp, jak również zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wskazaną w art. 7 ust. 1 Pzp oraz dyspozycję art. 40 ust. 1 oraz 42 ust. 1 ustawy Pzp.

Wskazane naruszenie przepisów ustawy i podstawowych zasad prowadzenia postępowania uznać należy, zdaniem Prezesa UZP, za istotne i jednocześnie uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zatem z uwagi na powyższe uchybienia, w opinii Prezesa UZP, Zamawiający powinien był unieważnić przedmiotowe postępowanie w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

W uchwale z dnia 28 kwietnia 2017 r., KIO/KD 14/17, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „W trybie przetargu nieograniczonego wszczęcie postępowania następuje przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej (art. 40 ust. 1 ustawy Pzp). Wszczęcie postępowania następuje zatem z chwilą ziszczenia się obu tych zdarzeń. Niedopełnienie tych obowiązków powoduje, że postępowanie już na wstępnym etapie obarczone jest wadą.

Celem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej jest umożliwienie dostępu do ogłoszenia każdemu zainteresowanemu. Ustawodawca w powołanej regulacji przesądził o publicznym dostępnie do ogłoszenia o zamówieniu, a o tym możemy mówić tylko wtedy, gdy zastało ono zamieszczone nie tylko w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym, ale również na stronie internetowej zamawiającego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział alternatywny. Zdaniem ustawodawcy, wypełnienie jednego z tych warunków nie jest wystarczające do uznania, że postępowanie zostało wszczęte (w sposób prawidłowy). Sytuacji tej nie zmienia również zrealizowanie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp). Obowiązki te bowiem są rozłączne, zrealizowanie jednego z nich nie wpływa na obowiązek zrealizowania drugiego.

Ogłoszenie o zamówieniu musi więc mieć charakter publiczny. Wynika to z powołanej regulacji, ale również z samej istoty przetargu nieograniczonego, który ma charakter publiczny (Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy - art. 39 ustawy Pzp). Publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej ma na celu zachowanie zasad: jawności postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Analogiczny obowiązek, a więc zamieszczenia na stronie internetowej, dotyczy również SIWZ (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). I tu podobnie, zamieszczenie SIWZ w Biuletynie Zamówień Publicznych nie powoduje, że odpada obowiązek jej udostępnienia na stronie internetowej.

Rzeczona regulacja stanowi realizację założenia, że SIWZ ma charakter publiczny, zdaniem ustawodawcy, uzyskuje go poprzez nie tylko poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Zamówień Publicznych, ale również udostępnienie na stronie internetowej. (…)

Niezrealizowanie tego obowiązku (udostępnienia SIWZ na stronie internetowej), podobnie jak w przypadku ogłoszenia, godzi w zasadę jawności (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp).

Podkreślenia przy tym wymaga, że z powołanych przepisów nie wynika obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, choć wydaje się to pożądane.

Odnosząc powyższe do niniejszego stanu faktycznego podkreślić należy, że jak wskazano wyżej, obowiązek udostępnienia ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ na stronie internetowej wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma możliwości odstąpienia od realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny sposób.

Okoliczność zamieszczenia tych dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych pozostaje bez wpływu na przedmiotowe obowiązki. Nie jest bowiem tak, że zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych rzeczonych dokumentów powoduje, że nie aktualizuje się obowiązek ich publikacji na stronie internetowej.

Irrelewantny dla oceny właściwego zrealizowania spornych obowiązków pozostaje fakt braku posiadania przez Zamawiającego strony internetowej. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych odstępstw dla podmiotów, które tej strony nie posiadają.

Jednakże dostrzeżenia przy tym wymaga, że nie wiąże tych obowiązków z koniecznością posiadania przez zamawiającego własnej strony internetowej.

Nie ma znaczenia dla przedmiotowej oceny również i ta okoliczność, że Zamawiający udzielał informacji na temat prowadzonego postępowania telefonicznie, a także, że wysłał SIWZ do zainteresowanych wykonawców drogą elektroniczną.

Jednocześnie brak zrealizowania tych obowiązków, w ocenie Izby, godzi w zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp), a także jawności postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), bowiem w świetle art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy Pzp nie zagwarantowano publicznego charakteru dokumentów, jakimi są ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ.

Zatem, stanowisko Prezesa UZP, który w podanych okolicznościach faktycznych stwierdził naruszenie przepisów art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 8 ust. 1 i 7 ust. 1 ustawy Pzp należy uznać za słuszne.

 

Uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 r., KIO/KD 14/17

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję