Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń na podstawie art. 11 ust. 5 oraz art. 11b ust. 1 oraz stosowanie art. 11b ust. 2 Pzp

Na podstawie art. 11 ust. 5 Pzp zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, którego zamieszczenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe.

Przepis art. 11 ust. 5 Pzp dotyczy sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (ogłoszenie obowiązkowe) w celu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a ponadto zdecyduje się zamieścić ogłoszenie o zamówieniu (ogłoszenie nieobowiązkowe) w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W takiej sytuacji zamawiający, chcąc dotrzeć z informacją o zamówieniu lub konkursie do możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych zamówieniem lub konkursem, może skorzystać także z możliwości zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia podlegającego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 11b ust. 1 Pzp zamawiający może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie, którego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie jest obowiązkowa.

Przepis art. 11b ust. 1 Pzp dotyczy możliwości opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia podlegającego obowiązkowi zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W takim przypadku zamawiający sporządza ogłoszenie zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). 

Celem art. 11b ust. 2 Pzp jest natomiast zwiększenie konkurencyjności postępowań przez poinformowanie przede wszystkim wykonawców, którzy nie mają dostępu do ogłoszeń, o zamówieniach zamieszczanych w BZP lub publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pojęcie znanych sobie wykonawców należy odnieść zarówno do wykonawców, którzy już wcześniej wykonywali na rzecz zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane, jak i wykonawców tylko znanych zamawiającemu.

Przepisów art. 11 ust. 5 oraz art. 11b ust. 1 Pzp nie stosuje się do zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp, w tym na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję